2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 98/07 z 2007-07-25 w sprawie: : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za drugi kwartał 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 98/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 25 lipca 2007 roku


w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za drugi kwartał 2007 roku

Na podstawie art. 14 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1), art.30 ust. 1 i art.42 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2),


Burmistrz  Mias ta Rypina Zarządza, co następuje :


§1

1 Realizując uchwałę Nr V/27/07 Rady Miasta.Rypina z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2007 rok Burmistrz Miasta przedstawia informację z wykonani budżetu Miasta Rypina za drugi kwartał 2007 roku w następujących wielkościach :


I.          Realizacji dochodów:
plan  33.865.909,-          wykonanie      17.063.158,28 zł -% wykonania  50,38


II.         Realizacja wydatków:
plan  41.716.308.-          wykonanie      17.242.154,21 zł-% wykonania  41,33
w tym:
•    wydatki bieżące
plan   31.318.773,-         wykonanie      15.440.747,87 zł- % wykonania   49,30
•    wydatki majątkowe
plan      10.397.535,-       wykonanie      1.801.406,34 zł- % wykonania    17,33


III.        Nadwyżka / Deficyt (I-II)
Różnica między dochodami, a wydatkami za drugi kwartał 2007 roku stanowi deficyt budżetowy w wysokości 178.995,93 zł, przy planowanym deficycie budżetowym na rok bieżący 7.850.399 zł.

2.    Informację   sporządzono   na   podstawie   sprawozdania   kwartalnego   Rb-   NDS   o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007.


§2


1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie
niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
2.      Zamieścić informację o wykonaniu budżetu za drugi kwartał 2007 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej .


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz1  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319,Nr 104, poz. 708,Nr 187,poz.l381,Nr 170,poz. 1217, Nr 170 poz. 1218.
2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (26 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 14:31:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2090