2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 94/07 z 2007-07-11 w sprawie: sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wbiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 94/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 11.07.2007 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela wbiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego

postanawia się, co następuje:


§ 1.

W celu przeprowadzenia egzaminu dla Pani Anity Wysockiej nauczycielki nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie:

  1. mgr Małgorzata  Świtalska - przedstawiciel  organu  prowadzącego  - przewodniczący
  2. mgr Marzena Mańkowska- dyrektor szkoły
  3. mgr Kazimierz Rojewski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  4. mgr Teresa Więczkowska - ekspert
  5. mgr Teresa Frankiewicz - ekspert


§ 2.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 13 lipca 2007 r. o godz. 14.00
w Urzędzie Miejskim w Rypinie


§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Informacji i Promocji.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (13 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 13:33:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2234