2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 91/07 z 2007-07-06 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE   Nr 91/W-14/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 6 lipca 2007 roku.


w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.1) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.2) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Rypina Nr X/81/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku


Burmistrz Miasta Rypina
zarządza co następuje :

§   1


Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Rypina:
 

§   2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Niniejszy wykaz - zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni - tj. do dnia 27 lipca 2007 roku poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rypinie oraz podaniu informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz


1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 200ór. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48poz. 327.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220poz. 1600 i Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69poz. 468.
 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (9 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 12:59:00)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 13:07:50)
Zmieniono: dodano tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1741