2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 88/07 z 2007-07-06 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE   Nr 88/W-11/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 6 lipca 2007 rokuw sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.1) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.2), oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Rypina Nr X/92/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku


Burmistrz Miasta Rypina
zarządza co następuje:


§1


Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Rypina:
 
 
 


 §2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Niniejszy wykaz - zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni - tj. do dnia 27 lipca 2007 roku poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rypinie oraz podaniu informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz


1 Zmiany wymieniane] ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002?: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 iNrl75,poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 orazz 2007r. Nr48poz. 327.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 281', poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459,z2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468.
 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (9 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 12:16:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 12:24:31)
Zmieniono: wypełniono tabelę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1839