2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 86/07 z 2007-07-06 w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Zarządzenie Nr 86/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 06.07.2007 r.


w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z 26 marca 2002 r. z późniejszymi zmianami)

zarządzam jak następuje:


§1

Ustalam limit kilometrów wjazdach lokalnych dla następujących pracowników:

  1. Tomasz Kosiński - kierownik wydziału  -   300 km
  2. Grzegorz Kucharski - z-ca kierownika wydziału - 300 km
  3. Alicja Czaplińska - Inspektor ds. zaopatrzenia - 150 km
  4. Paweł Moliński - z-ca kierownika wydziału  - 150 km
  5. Mirosław Marynowski - kierownik wydziału -100 km
  6. Karol Chmielewski - z-ca kierownika wydziału - 100 km


§2


Stawki za 1 km przebiegu pojazdu ustalone są w/g pojemności skokowej silnika i ogłoszone każdorazowo w przepisach wykonawczych do ustawy budżetowej na dany rok.


§3


Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów najazdy lokalne.


§4


Pracownik składa co miesięczne oświadczeme na piśmie o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych z podaniem pojemności silnika, marki, numeru rejestracyjnego wraz z ilością dni nieobecności w miejscu pracy, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.


§5


Odpowiedzialnym za egzekwowanie zarządzenia czynię z - cę Skarbnika Miasta Panią Henrykę Lazarowską.


§6

Zarządzenie obowiązuje na okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r
Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (9 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 11:38:17)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 11:48:01)
Zmieniono: dodano tytuł zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2669