2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 80/07 z 2007-06-20 w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rypinie.

ZARZĄDZENIE NR 80/07
BURMISTRZA RYPINA
z dnia 20 czerwca 2007 r.


w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rypinie.


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.1) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zarządza się co następuje;

§ 1.

 W celu wykonania obowiązku ochrony przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem wprowadza się Politykę bezpieczeństwa i Instrukcję
zarządzania systemem.

§ 2.

Na Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczam Pana Jerzego Grączewskiego.

§ 3.

 Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie do przestrzegania zasad określonych w wymienionej dokumentacji.

§ 4.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi bezpieczeństwa informacji.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 47/04 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 28 października 2004 roku w sprawie przygotowania, opracowania i wdrożenia dokumentacji zabezpieczenia danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rypinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz


Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1271; z 2004 r. nr 25 poz. 219, nr 33, poz. 285; z 2006 r. nr 104 poz. 708, nr 104 poz. 711.
 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (20 czerwca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (9 lipca 2007, 12:42:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2952