2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 79/07 z 2007-06-11 w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

U.R. V/ 27/07 z 28.02.07
ZB 49/07 z 20.03.07
UR VIII/60/07 z 24.04.07
ZB 55/07 z 25.04.07
ZB 66/07 z 10.05.07,
ZB 73/07 z 25.05.07,
UR IX/77/07z01.06.07


ZARZĄDZENIE NR 79/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 11 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1.), art. 188 ustl pkt Ii3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2), § 14 pkt 1 Uchwały Nr V/27/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2007 rok,


BURMISTRZ MIASTA RYPINA
ZARZĄDZA następujące zmiany:


§1.


Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rypina
związane z otrzymaniem w trakcie roku budżetowego dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz zmiany związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
1. Dochody budżetu miasta na 2007 rok w wysokości                                 33,628.217 zł.
w tym:
a)      Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                             5.787.563 zł,
b) Dochody    z    tytułu    wydawania   zezwoleń    na       sprzedaż    napojów
alkoholowych w wysokości                                                                            228.511 zł,
c)     Subwencja ogólna w wysokości                                                           7.250.106 zł,
z tego:
 
-         część wyrównawcza                                                                             72.171 zł,
-         część oświatowa                                                                            6.399.864 zł,
-         część równoważąca                                                                           778.071 zł,
 
d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE                                    4.715.382 zł,
e)      Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:                                                               78.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących (2310,2320)                                                   78.100 zł,
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera
złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
1. Wydatki budżetu miasta na 2007 rok w wysokości                                  41.478.616 zł,
w tym:
a)     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                             5.787.563 zł,
b)         wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości                                       228.511 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii                                                                       33.400 zł,
c)          wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:                                                               78.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących                                                                     78.100 zł,
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a)  wydatki bieżące w wysokości                                                               31.081.081 zł,
w tym:
-   wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010)                                         11.301.279 zł,
-   pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120)                               2.362.734 zł,
-   dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,)                                     990.000 zł,
-   obsługę długu publicznego w wysokości                                                    175.000 zł,
-   wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
gminę w wysokości                                                                                       26.857 zł,
b)  wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,6620)                        10.397.535 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w
kwocie                                                                                                   7.584.725 zł,
1.  Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
2.            Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z
zakresu  administracji rządowej  i  innych zadań zleconych ustawami
określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.


§2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 79/07 (49kB) word
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 79/07 (141kB) word
Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 79/07 (96kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (11 czerwca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (6 lipca 2007, 10:55:03)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (9 lipca 2007, 08:56:33)
Zmieniono: poprawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1992