2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 73/07 z 2007-05-24 w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

U.R. V/ 27/07 z 28.02.07
ZB 49/07 z 20.03.07
UR VIII/60/07 z 24.04.07
ZB 55/07 z 25.04.07
ZB 66/07 z 10.05.07

ZARZĄDZENIE NR 73/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 25 maja 2007 roku

w sprawie:  zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .1), art. 188 ust.1 pkt 1i3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2 ), § 14 pkt 1 Uchwały Nr V/27/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2007 rok,


BURMISTRZ MIASTA RYPINA
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

 

§ 1.


Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Rypina związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
1. Wydatki budżetu miasta na 2007 rok w wysokości                                            41.413.733 zł,
     w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                                                5.787.563 zł,
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości                                                            228.511 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii                                                                       33.400 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:                                                               71.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących                                                                     71.100 zł,
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości                                                                31.136.968 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010)                                           11.301.279 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120)                                 2.368.357 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,)                                       977.000 zł,
- obsługę długu publicznego w wysokości                                                      175.000 zł,
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
   z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
   gminę w wysokości                                                                                    26.857 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,6620)                         10.276.765 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie                                                                                                   7.584.725 zł,
1. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej zarządzenia.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Burmistrz Miasta Rypina

         mgr Marek  Błaszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 73/07 (16kB) excel

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 73/07 (29kB) excel

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 73/07 (87kB) word

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.

2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (31 maja 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (13 czerwca 2007, 14:18:40)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (11 lipca 2007, 09:26:03)
Zmieniono: poprawka błędnej daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1850