2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 66/07 z 2007-05-10 w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

U.R. V/ 27/07 z 28.02.07
ZB 49/07 z 20.03.07
UR VIII/60/07 z 24.04.07
ZB 55/07 z 25.04.07


ZARZĄDZENIE NR 66/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 10 maj 2007 roku

w sprawie:  zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .), art. 188 ust.1 pkt 1i3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ), § 14 pkt 1 Uchwały Nr V/27/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2007 rok,

BURMISTRZ MIASTA RYPINA
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

 

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rypina związane z otrzymaniem w trakcie roku budżetowego dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz zmiany związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

I. § 1.
1. Dochody budżetu miasta na 2007 rok w wysokości                33.456.200 zł.
     w tym:
a) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości         5.784.650 zł,
b) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości      228.511 zł,
c) Subwencja ogólna w wysokości           7.250.106 zł,
z tego:
- część wyrównawcza                                                                 72.171 zł,
- część oświatowa                                                                  6.399.864 zł,
- część równoważąca                                                                778.071 zł,
d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE                 4.714.648 zł,
     e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:       71.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących (2310,2320)      71.100 zł,
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
zastępuje się treścią:
1. Dochody budżetu miasta na 2007 rok w wysokości                33.563.334 zł.
     w tym:
d) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości         5.787.563 zł,
e) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości      228.511 zł,
f) Subwencja ogólna w wysokości           7.250.106 zł,
z tego:
- część wyrównawcza                                                                 72.171 zł,
- część oświatowa                                                                  6.399.864 zł,
- część równoważąca                                                                778.071 zł,
d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE                 4.714.648 zł,
     e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:       71.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących (2310,2320)      71.100 zł,
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. § 2.
1. Wydatki budżetu miasta na 2007 rok w wysokości                41.306.599 zł,
     w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości         5.784.650 zł,
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości           228.511 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii       33.400 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:              71.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących                  71.100 zł,
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości                     31.029.834 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010)       11.292.407 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120)        2.369.321 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,)           977.000 zł,
- obsługę długu publicznego w wysokości    175.000 zł,
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
   z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
   gminę w wysokości                  26.857 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,6620)    10.276.765 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie                      7.584.725 zł,
1. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
zastępuje się treścią:
1. Wydatki budżetu miasta na 2007 rok w wysokości                41.413.733 zł,
     w tym:
d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości         5.787.563 zł,
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości           228.511 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii       33.400 zł,
f) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:              71.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących                  71.100 zł,
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
c) wydatki bieżące w wysokości                     31.136.968 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010)       11.301.279 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120)        2.368.357 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,)           977.000 zł,
- obsługę długu publicznego w wysokości    175.000 zł,
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
   z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
   gminę w wysokości                  26.857 zł,
d) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,6620)    10.276.765 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie                      7.584.725 zł,
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Burmistrz Miasta Rypina

         mgr Marek  Błaszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 66/07 (42kB) word

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 66/07 (50kB) word

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 66/07 (205kB) word

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 66/07 (65kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (10 maja 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (21 maja 2007, 14:05:39)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (1 czerwca 2007, 15:12:01)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2083