2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie 65/07 z 2007-05-10 w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2006 rok.

ZARZĄDZENIE   NR  65 /07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia  10 maja 2007 roku


w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2006 rok.

 Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ), art.30 ust. 1 i art.42 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


B u r m i s t r z   M i a s t a R y p i n a
Zarządza , co następuje :

§ 1

1. Realizując uchwałę Nr XXXIII/ 247 /06 Rady Miasta Rypina z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2006 rok Burmistrz Miasta przedstawia informację z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2006 roku w następujących wielkościach :

I. Realizacji dochodów:

plan   31.742.248,- wykonanie 32.060.852,13 % wykonania   101,00

II. Realizacja wydatków:

       plan   36.644.664.- wykonanie 33.527.407,20 % wykonania  91,49
           w tym:
• wydatki bieżące
plan    28.879.226,- wykonanie 27.840.697,27 % wykonania   96,40
• wydatki majątkowe
plan      7.765.438,- wykonanie   5.686.709,93 % wykonania   73,23

III. Nadwyżka / Deficyt ( I-II )

Różnica między dochodami, a wydatkami za 2006 roku stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.466.555,07 zł, przy planowanym deficycie budżetowym na 2006 rok w kwocie 4.902.416  zł.

2. Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb- NDS o nadwyżce/deficycie  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006.

§ 2.

1. Na dzień 31 grudnia 2006 roku miasto posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie 36.891,06 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
2. Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006.

§ 3.

W 2006 roku otrzymano dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 379.938,98 zł ( bez § 2010,2020,2030 ). Z budżetu miasta nie udzielono żadnej dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 4.

 W okresie sprawozdawczym w zakresie podatków i opłat udzielono:
1. ulgi, odroczenia, umorzenia oraz rozłożono na raty  podatki i opłaty ( załącznik Nr 1 do zarządzenia),
2. pomocy publicznej (załącznik Nr 2 do zarządzenia)

§ 5.

1. Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu miasta Rypina za 2006 poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
2. Zamieścić informację o wykonaniu budżetu za 2006 r. w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   

               BURMISTRZ  MIASTA RYPINA

             Marek   Błaszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 65/07 (54kB) word

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 65/07 (20kB) word

 

 1  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218.
2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (10 maja 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (21 maja 2007, 13:58:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2168