2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 64/07 z 2007-05-10 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu II edycja.


Zarządzenie Nr 64/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu II edy¬cja.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą¬dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1.), w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności ^         pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm2.) zarządza się, co następuje:

§1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wspar¬
cia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego
realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3  ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U.z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), realizujące statutowe zadania w
zakresie kultury fizycznej i sportu.
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejsze¬
go zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Rypinie,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rypinie,

§3

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, a rozliczenie przyznanej dotacji nastąpi zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§4


Wysokość środków przeznaczonych na realizacje przedmiotowego zadania określa się w wysokości 13.000,00 PLN ( słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).

§5


Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miejskiego w Rypinie.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 64/07 (52kB) word

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 64/07 (28kB) word

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 64/07 (26kB) word


1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 roku Nr 64,poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135, z2005 roku Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.l462,Nr 249, poz.2104 oraz z2006 roku Nr 94, poz.651.

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (10 maja 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (21 maja 2007, 13:29:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1857