2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 63/07 z 2007-05-10 w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracownika Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Zarządzenie Nr 63/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 10.05.2007 r.

w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracownika Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z 26 marca 2002 r„ z późniejszymi zmianami) zarządzam jak następuje:

§  1

Ustalam    limit    kilometrów    w    jazdach    lokalnych    dla    Mirosława Marynowskiego   Kierownika   Wydziału   Rolnictwa   i   Ochrony   Środowiska w ilości   -   100 km

§2

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu ustalone są w/g pojemności skokowej silnika i ogłoszone każdorazowo w przepisach wykonawczych do ustawy budżetowej na dany rok.

§ 3

Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów najazdy lokalne.

§4

Pracownik składa co miesięczne oświadczenie na piśmie o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych z podaniem pojemności silnika, marki, numeru rejestracyjnego wraz z ilością dni nieobecności w miejscu pracy, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

§ 5

Odpowiedzialnym za egzekwowanie zarządzenia czynię z - cę Skarbnika Miasta Panią Henrykę Lazarowską.

§6

Zarządzenie obowiązuje na okres od 01 maja 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. z możliwością przedłużenia obowiązywania do końca 2007 roku i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 roku.


 
Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (10 maja 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (21 maja 2007, 13:02:21)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (21 maja 2007, 13:05:10)
Zmieniono: poprawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2509