2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 62/07 z 2007-04-30 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE   Nr 62/W-8/07

Burmistrza Miasta Rypina z dnia 30 kwietnia 2007 roku


w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.1) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.2) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Rypina Nr Vlll/45/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku

Burmistrz Miasta Rypina
zarządza co następuje:

§1

Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Rypina:

§   2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszy wykaz - zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni - tj. do dnia 21 maja 2007 roku poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rypinie oraz podaniu informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz


 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz, 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 iNr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.
* Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i Nr 220 poz. 1601.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (30 kwietnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (21 maja 2007, 12:50:46)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (21 maja 2007, 12:59:03)
Zmieniono: wypełniono tabele

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1687