2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 56/07 z 2007-04-25 w sprawie: ustalenia limitu kilometrów wjazdach lokalnych dla pracownika

Zarządzenie Nr 56/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 25.04.2007 r
.

w sprawie: ustalenia limitu kilometrów wjazdach lokalnych dla pracownika
Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z 26 marca 2002 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam jak następuje:

§1

Ustalam limit kilometrów w jazdach lokalnych dla następujące pracownika:
1. Karol Chmielewski — z-ca kierownika wydziału  - 100 km

§2

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu ustalone są w/g pojemności skokowej silnika i ogłoszone każdorazowo w przepisach wykonawczych do ustawy budżetowej na dany rok.

§3

Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów najazdy lokalne.

§4

Pracownik składa co miesięczne oświadczenie na piśmie o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych z podaniem pojemności silnika, marki, numeru rejestracyjnego wraz z ilością dni nieobecności w miejscu pracy, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

§5

Odpowiedzialnym za egzekwowanie zarządzenia czynię z - cę Skarbnika Miasta Panią Henrykę Lazarowską.

§6

Zarządzenie obowiązuje na okres od 1 maja 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. z możliwością przedłużenia obowiązywania do końca 2007 roku i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 roku.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (25 kwietnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (7 maja 2007, 11:43:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2668