2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 54/07 z 2007-04-25 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za pierwszy kwartał 2007 roku

ZARZĄDZENIE   NR 54/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za pierwszy kwartał 2007 roku
Na podstawie art. 14 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1), art.30 ust 1 i art.42 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2),

Burmistrz   Miasta Rypina Zarządza , co następuje :

§1

1. Realizując uchwałę Nr V/27/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2007 rok Burmistrz Miasta przedstawia informację z wykonani budżetu Miasta Rypina za pierwszy kwartał 2007 roku w następujących wielkościach :
 
I. Realizacji dochodów:
plan  32.543.082,- wykonanie 8.569.082,89 zł- % wykonania  26,33

II. Realizacja wydatków:
plan  40.355.082.-wykonanie     8.890.899,41 zł- % wykonania  22,03 wtym:
• wydatki bieżące
plan    30.598.317,- wykonanie     7.791.758,00 zł- % wykonania   25,46
• wydatki majątkowe
plan     9.756.765,- wykonanie      1.099.141,41 zł- % wykonania    11,27

III.      Nadwyżka / Deficyt ( MI)
Różnica między dochodami, a wydatkami za pierwszy kwartał 2007 roku stanowi deficyt budżetów}' w wysokości 321.816,52 zł, przy planowanym deficycie budżetowym na rok bieżący 7.812.000 zł.

2. Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb- NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007.


§2

1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie
niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
2. Zamieścić informację o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał 2007 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej .

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (25 kwietnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (7 maja 2007, 11:33:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2128