2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 52/07 z 2007-04-18 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie

Zarządzenie Nr 52/2007 roku.
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 18 kwietnia 2007 r.

 

dotyczące zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego wprowadzonego zarządzeniem nr 15/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie.

§ 1

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego wprowadzonym zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

 Po rozdziale IV Regulaminu dodaje się rozdział IVa w następującym brzmieniu:

 „Rozdział IVa OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE

 § 18a

1.  Pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych oraz mianowani pracownicy urzędu zatrudnieni na innych stanowiskach podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r.                           o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca  2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

2.  Okresowe oceny kwalifikacyjnej nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych w urzędzie krócej niż 6 miesięcy.

 § 18b

1.   Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata        za okres przynajmniej 5 miesięcy w roku dokonywania oceny, przy czym pierwszą ocenę kwalifikacyjną przeprowadza się do dnia 10 października 2007 r. za przynajmniej 3   miesiące.  Szczegółowy harmonogram czynności podejmowanych w ramach okresowych ocen kwalifikacyjnych określa harmonogram dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 § 18c

1.  Okresowej oceny kwalifikacyjnej dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego pracownika.

2. Zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny dokonuje Burmistrz lub inna upoważniona przez niego osoba.

 § 18d

1.  Z czynności omówienia z pracownikiem podlegającym ocenie sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, poprzedzających wybór kryteriów oceny pracownika, bezpośredni przełożony sporządza protokół.

2. Protokół podpisuje bezpośredni przełożony oraz pracownik, po odczytaniu mu protokołu. Odmowę podpisu protokołu przez pracownika należy omówić w protokole.

3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokółu, bezpośredni przełożony włącza go do akt osobowych pracownika.

 § 18e

1.  Rozmowa oceniająca przeprowadzana najwcześniej na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie, winna być przeprowadzona w formie dialogu, podczas którego  przełożony    i pracownik omawiają w sposób szczegółowy wykonywanie przez pracownika jego obowiązków, w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnianie przez niego ustalonych kryteriów oceny. Na bazie faktów pracownik i przełożony winni wspólnie dochodzić do wniosków dotyczących możliwości poprawy sytuacji oraz wyznaczyć cele na przyszłość.

2. W trakcie rozmów oceniających należy unikać:

- poddawania ocenie, krytyce osobowości pracownika, należy omawiać pracę i konkretne zachowania, a nie cechy osobowe pracownika,

 -  porównywania pracownika do innych osób w urzędzie,

 -  kłótni z pracownikiem na temat oceny jego pracy.

   §18f

1. w stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.

2.  Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

 

Niniejszy Regulamin ( konkretyzujący zapisy, w granicach zakreślonych przez ustawę i projekt rozporządzenia), może być wprowadzony np. jako załącznik do Regulaminu Organizacyjnego, tj. w Urzędzie Miejskim poprzez zmianę w tym zakresie zarządzenia burmistrza.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 52/07 (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (18 kwietnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (7 maja 2007, 11:23:33)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (18 maja 2007, 09:01:54)
Zmieniono: poprawiono treść zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2394