2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 49/07 z 2007-03-20 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

U.R.V/ 27/07 z 28.02.07

ZARZĄDZENIE NR 49/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1.), art 188 ust.l pkt 113 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2), § 14 pkt 1 Uchwały Nr V727/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2007 rok,

BURMISTRZ MIASTA RYPINA
ZARZĄDZA następujące zmiany:

§1.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Rypina związane z przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacj i budżetowej w ramach działów.

I. § 2. Wydatki budżetu miasta na 2007 rok w wysokości 40.355.082 zł,
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.910.850 zł,
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 228.511 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii 33.400 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 71.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących 71.100 zł,
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości 30.198.317 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010) 11.280.267 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.359.478 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,) 964.000 zł,
- obsługę długu publicznego w wysokości 175.000 zł,
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 26.857 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,6620)    10.156.765 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 7.584.725 zł,
1. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do mniejszej uchwały.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 49/07 (64kB) word

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 49/07 (66kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (20 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (18 kwietnia 2007, 07:51:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1886