2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 48/07 z 2007-03-19 w sprawie: : powołania komisji do oceny warunków bytowych i mieszkaniowych wnioskodawców ubiegających się o otrzymanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Rypina.

ZARZĄDZENIE NR 48/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 19 marca 2007 roku.

w sprawie: powołania komisji do oceny warunków bytowych i mieszkaniowych wnioskodawców ubiegających się o otrzymanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Rypina.

Na podstawie § 10 pkt 3 Uchwały rady Miasta Rypina Nr XXIX/217/05 z dnia 3 października 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 116 poz 2011 z 2005 r)

Zarządzam


§1

Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

  1. Aleksandra Ziółkowska - przewodnicząca Komisji - Radna RM Rypin
  2. Marta Kubas-Trędewicz — członek Komisji — Z-ca Kierownika MOPS
  3. Maria Pilarska - członek Komisji — Inspektor w Wydziale mfrastruktury i Inwestycji

§2

Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy:

  • kwalifikacja złożonych wniosków w oparciu o kryteria zawarte w wyżej przytoczonej Uchwale Rady Miasta Rypina,
  • ocena warunków bytowych i mieszkaniowych wnioskodawców w miejscu zamieszkania,


§3

Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest organem opiniodawczo doradczym dla Burmistrza Miasta.

§4

Ostateczne decyzje w sprawach mieszkaniowych podejmuje Burmistrz Miasta Rypina.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkieiwcz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (19 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (10 kwietnia 2007, 18:59:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2778