2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 45/07 z 2007-03-19 w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2006 rok.

ZARZĄDZENIE  NR  45/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 19 marca 2007 roku


w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust.1i2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r/Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1), art.30 ust. 1 i art.42 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2 ), oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 ze zm.3).

Burmistrz  Miasta Rypina Zarządza , co następuje :

§1


Realizując uchwałę Nr XXXIII/247/06 Rady Miasta Rypina z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2006 rok Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2006 rok w następujących wielkościach:


I.Realizacji dochodów i wydatków budżetowych :

1.     Dochody budżetowe                  plan  31.742.248,-     wykonanie    32.060.852,13
2.     Wydatki budżetowe                   pian  36.644.664.-     wykonanie    33.527.407,20
w tym:
wydatki majątkowe                           plan    7.765.438,-     wykonanie      5.684.461,54
3.  Deficyt budżetowy                        plan    4.902.416,-     wykonanie      1.466.555,07

II.         Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych :

1.    Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych
innymi ustawami (Rb-50).

Dotacje:                                       plan    5.420.819,-     wykonanie     5.398.949,88
Wydatki:                                      plan    5.420.819,-     wykonanie     5.398.949,88

2.    Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów
alkoholowych:

Wpływy:                                                    plan        230.582,-     wykonanie        230.582,01
Wydatki:                                       plan       230.582,-      wykonanie       209.103,16

3.   Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody:                                              plan 50.200,-                 wykonanie       92.117,68
Wydatki:                                                  plan 149.000,-               wykonanie       17.775,00


4.   Rachunek dochodów własnych:


Dochody:                                       plan 128.828                 wykonanie    88.992,02
Wydatki:                                        plan  132.216                wykonanie    83.374,24


§2

  1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez
    ogłoszenie niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
  2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. Radzie Miejskiej .
  3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. przesłać Regionalnej Izbie
    Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 


1  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz.319,Nr 104, poz. 708, Nr 187,poz,1381,Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249, poz. 1832.

2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz, 128, Nr 181,
poz. 1337.

3  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 64,poz.565, Nr 267,poz.2253, z 2006
r. Nr 73, poz.501, Nr 104, poz.708, Nr 145,poz. 1050, Nr 220, poz. 1600.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (18 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (10 kwietnia 2007, 08:40:55)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (10 kwietnia 2007, 18:48:35)
Zmieniono: Dodano treść zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2211