2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 46/07 z 2007-03-19 w sprawie: konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta ”Wędka Burmistrza”

Zarządzenie Nr 46/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 19-03-2007

w sprawie:   ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta" Wędka Burmistrza"

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Rypina
zarządza, co następuje

§ 1 

1. Ogłasza się konkurs na realizację projektu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć Przedszkola miejskie, szkoły podstawowe, Gimnazjum im. J.Wybickiego, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu          i Rekreacji, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz spółki miejskie.
 3. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rypinie,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rypinie,
3) na kanale informacyjnym telewizji kablowej w Rypinie.

§ 3

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, a rozliczenie przyznanych środków nastąpi zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu określa się w kwocie      10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Oświaty, Kultury, Informacji i Promocji oraz Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miejskiego w Rypinie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 46/07 (25kB) word

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 46/07 (24kB) word

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 46/07 (23kB) word

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 46/07 (60kB) word

 

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (19 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (10 kwietnia 2007, 08:34:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3169