2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 42/07 z 2007-03-16 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicz-nego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 42/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 16 marca 2007 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicz-nego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .), w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm .)

zarządza się, co następuje:


§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wspar-cia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
  3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3  ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), realizujące statutowe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. 
  4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejsze-go zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rypinie,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rypinie,

§ 3


Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, a rozliczenie przyznanej dotacji nastąpi zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wysokość środków przeznaczonych na realizacje przedmiotowego zadania określa się w wysokości 156.000,00 PLN ( słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi  Finansowemu Urzędu Miejskiego w Rypinie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 roku Nr 64,poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135, z 2005 roku Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 ro-ku Nr 94, poz.651.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/07 (46kB) word

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/07 (25kB) word

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/07 (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (16 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (6 kwietnia 2007, 14:32:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1909