2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 40/07 z 2007-03-01 w sprawie: nagród Burmistrza Miasta Rypina dla uczniów rypińskich szkół podstawowych i gimnazjum

Zarządzenie Nr 40/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 1 marca 2007r.

w sprawie: nagród Burmistrza Miasta Rypina dla uczniów rypińskich szkół podstawowych i gimnazjum

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Burmistrz Miasta Rypina zarządza, co następuje:

§1

Wprowadza   się   doroczne   nagrody  Burmistrza   Miasta  dla   uczniów  rypińskich   szkół podstawowych i gimnazjum przyznawane i wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 2.

§2

Do nagrody może być typowany uczeń za wybitne osiągnięcia w nauce, pracy naukowej, kulturalnej lub sportowej oraz społecznej, a w szczególności uczeń, który zajął co najmniej I miejsce w wojewódzkiej olimpiadzie, konkursie przedmiotowym czy turnieju.

§3

Nagrody wypłacane są z wydzielonego funduszu nagród. Wysokość funduszu na dany rok budżetowy określa Rada Miasta Rypina w ramach posiadanych możliwości finansowych.

§4

Wniosek o nagrody może złożyć wychowawca, nauczyciel, pedagog, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz instytucje lub podmioty zainteresowane przyznaniem nagrody dla podopiecznego.

§5

Uprawnione podmioty składają wniosek wg załączonego wzoru w tej sprawie do Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Rypinie do 10 września każdego roku.

§6

Przedstawione wnioski rozpatruje zespół powołany przez Burmistrza Miasta Rypina.

§7

Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Miasta Rypina.

§8

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału oświaty, Kultury, Promocji i Informacji.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 40/07 (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (1 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (2 kwietnia 2007, 10:46:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2250