2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 35/07 z 2007-02-27 w sprawie: powołania Komisji ds. Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Zarządzenie Nr 35/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 27.02.2007r.

w sprawie: powołania Komisji ds. Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) oraz Zarządzenia Nr 13/07 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 17.01.2007 r. w sprawie Regulaminu Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Burmistrz Miasta Rypina
zarządza, co następuje:

§1

1. Powołuję na 2007 rok Komisję ds. Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego
Nauczycieli.

2. W skład Komisji wchodzą:

 • Małgorzata Świtalska - Kierownik Wydziału OKIP - przewodniczący
 • Maria Adamowska - wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
 • Marzena Mańkowska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
 • Witold Karolczyk - wicedyrektor Gimnazjum
 • Anna Nowakowska - przedstawiciel Przedszkola Miejskiego Nr 1
 • Barbara Piotrowska - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2
 • Barbara Szulc - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3
 • Alicja Tuszko - podinspektor Wydziału OKIP
 • Gabriela Maronowska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Wojciech Jaranowski - przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ
  "Solidarność7' Pracowników Oświaty i Wychowania we Włocławku
 • Dorota    Lewandowska Przewodnicząca    Koła   NSZZ    "Solidarność"
  Pracowników Oświaty przy SP 1 w Rypinie

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (27 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 15:31:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2512