2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 31/07 z 2007-02-21 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania przy egzekucji obowiązku szkolnego.

Zarządzenie Nr 31/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 21.02.2007r.

w sprawie wprowadzenia zasad postępowania przy egzekucji obowiązku szkolnego.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn zni), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz 968 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 106).

Burmistrz Miasta Rypina zarządza, co następuje:

§1

Wprowadzam "Zasady postępowania przy egzekucji obowiązku szkolnego", stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzani Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury. Informacji i Promocji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 31/07 (11kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (21 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 08:54:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2099