2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 30/07 z 2007-02-15 w sprawie: upoważnienia Kierownika i Zastępcy Kier. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych i gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta Rypina.

Zarządzenie Nr 30/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 15.02.2007 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych i gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta Rypina.

Na podstawie art. 33 ust 2 i 3 Ustawy z dnia 08. marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póż zm.), art. 7 ust. 1 i la ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001 r.) oraz art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U Nr 31 poz 266 z 2005 roku).

Zarządzam

§1

Z  dniem   1   marca  2007  roku  upoważniam  Kierownika  Miejskiego   Ośrodka  Pomocy
Społecznej i Zastępcę Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

§2

Z dniem 1 marca 2007 powierzam Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rypinie prowadzenie spraw uregulowanych ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz uchwałami Rady Miasta Rypina Nr XIV/101/04 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypina oraz Nr XXIX/217/05 z dnia 3 października 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina.

§3

Organizacja prac wynikających z realizacji § 1 i 2 niniejszego zarządzenia nie może powodować nieprawidłowości w realizacji zadań w pomocy społecznej.

§4 

W realizacji zadań wynikających z § 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z konsultacji i pomocy Wydziału Infrastruktury i Inwestycji i RTBS.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.

 


BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (15 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 08:51:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2192