2007 | 2006 | 2005

Zarzadzenie Nr 27/07 z 2007-02-06 w sprawie: ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyrazi zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

ZARZĄDZENIE NR 27 /07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 06 lutego 2007 roku.

w sprawie: ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyrazi zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

Na podstawie art. Art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. oraz § 5 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Rypina uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla pracownika, któremu pracodawca na jego wniosek wyrazi zgodę na przejazd w podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy w wysokości:

a) 60 % stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 43a ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 roku Nr 204,
poz. 2088 z późn. zm.), jeżeli docelowe miejsce podróży służbowej oddalone jest do
30  km  (tam  i z powrotem)  od miejscowości rozpoczęcia podróży  służbowej
wskazanej w poleceniu wyjazdu przez pracodawcę,

b) 20 % stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 43a ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 roku Nr 204,
poz. 2088 z późn. zm.), jeżeli docelowe miejsce podróży służbowej oddalone jest
powyżej 30 km (tam i z powrotem) od miejscowości rozpoczęcia podróży służbowej
wskazanej w poleceniu wyjazdu przez pracodawcę.

2. Zwrot kosztów podróży służbowej rozlicza się zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

3. Pracodawca określa limit przebiegu kilometrów,  niezbędny  do  wykonania zadania
służbowego wg. wskazań mapy samochodowej.

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika zatrudnionego  w jednostce
organizacyjnej  Gminy Miasta Rypina Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na zwrot
kosztów przejazdu w pełnej wysokości, tj. w 100% stawek określonych w przepisach wyżej
wymienionych w § 1 pkt 1.

§2.

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypina, będących
pracodawcami dla pracowników zatrudnionych w kierowanych przez siebie jednostkach, do
opracowania stosownych dokumentów w formie "Zarządzenia", w których określone zostaną
stawki rozliczenia podróży służbowej przez podległych pracowników, którym pracodawca
wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej  samochodem osobowym niebędącym
własnością pracodawcy.

2. Stawki o których mowa w ust.l nie mogą być wyższe od stawek określonych w § 1 ust.l
niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (6 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 08:33:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3790