2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 24/07 z 2007-02-06 w sprawie: powołania Komisji d/s przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę oraz rokowań nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypina.

ZARZĄDZENIE Nr 24/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 6 lutego 2007 roku.

w sprawie: powołania Komisji d/s przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę oraz rokowań nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1), § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

Zarządzam:

§ 1

Powołać Komisję d/s przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem,
dzierżawę oraz rokowań nieruchomości  stanowiących  własność Gminy  Miasta  Rypina
w składzie :

  1. p. Tomasz Kosiński - Przewodniczący Komisji
  2. p. Joanna I.ewandowska - członek, prowadząca przetargi
  3. p. Stefan Bruczkowski - członek
  4. p. Sławomir Pawłowski -członek
  5. p. Karo/ Chmielewski - członek

§  2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Infrastruktury i Inwestycji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz


1 Zmiany wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. po. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 18l, poz. 1337

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (6 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 08:23:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2784