2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 17A/07 z 2007-01-31 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za czwarty kwartał 2006 roku

ZARZĄDZENIE   NR 17A/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 31 stycznia 2007 roku

 
w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za czwarty kwartał 2006 roku

Na podstawie art. 14 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art.30 ust. 1 i art.42 oraz 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Rypina
Zarządza, co następuje :

§1

1. Realizując uchwałę Nr XXXIII/247/06 Rady Miasta Rypina z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2006 rok Burmistrz Miasta przedstawia informację z wykonani budżetu Miasta Rypina za czwarty kwartał 2006 roku w następujących wielkościach :

I. Realizacji dochodów:

-plan 31.742.248,
-wykonanie 32.060.852,13zł,
-%wykonania 101,00

II. Realizacja wydatków:

-plan 36.644.664
-wykonanie 33.527.407,20
-%wykonania   91,49
w tym:

wydatki bieżące

-plan  28.879.226,
-wykonanie  27.842.945,66,
-% wykonania   96,41

wydatki majątkowe

-plan   7.765.438,
-wykonanie  5.684.461,54
-%wykonania   73,20

III.       Nadwyżka / Deficyt (I-II)

Różnica między dochodami, a wydatkami za czwarty kwartał 2006 roku stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.466.555,07 zł, przy planowanym deficycie budżetowym na rok bieżący 4.902.416 zł.

2. Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb- NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006.

§2

1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie
niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

2. Zamieścić informację o wykonaniu budżetu za czwarty kwartał 2006 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej  .

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

 

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (31 stycznia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (26 marca 2007, 12:13:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2280