2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 14/07 z 2007-01-18 w sprawie: ustalenia odpłatności za dowóz dzieci szkolnych i przedszkolnych z ich opiekunami oraz pracowników szkół do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 14/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 18.01.2007 r.

w sprawie: ustalenia odpłatności za dowóz dzieci szkolnych i przedszkolnych z ich opiekunami oraz pracowników szkół do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli.

Na  podstawie   art.   30   ust.   1   ustawy   z   dnia   8   marca   1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Rypina Zarządza:

§1

Ustala się zasady korzystania z autobusu wynajmowanego przez Gminę Miasta Rypina w zakresie dowożenia dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej oraz pracowników szkół z terenu miasta Rypina do gimnazjum, szkół podstawowych
i przedszkoli.

§2

 1. Dowóz nauczycieli i innych pracowników szkół, młodzieży szkolnej
  uczęszczającej   do   Gimnazjum   im.   Józefa   Wybickiego   w   Rypinie
  położonego   przy   ul.   Sportowej   24,   Szkoły   Podstawowej Nr 1
  im   mjr   H. Sucharskiego   położonej   przy   ul.   3   Maja   3,   Szkoły
  Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II położonej przy ul. Młyńskiej 12
  oraz miejskich przedszkoli jest odpłatny.
 2. Opiekun     dziecka dowożonego  do przedszkola korzysta z dowozu
  bezpłatnie.
 3. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą zwracać się
  o zwolnienie z opłaty za przejazd dziecka po pozytywnym zaopiniowaniu
  wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek należy
  składać do Kierownika Wydziału Oświaty.

§3

 1. Jednostkami   odpowiedzialnymi   za   sprzedaż   biletów   miesięcznych za dowóz osób wymienionych w § 2 pkt 1 jest Gimnazjum.
 2. Gimnazjum odpowiedzialne jest za dostarczenie oraz rozliczenie finansowe, wszystkich jednostek oświatowych, które złożyły zamówienia na sprzedaż biletów.

§4

 1. Bilety drukowane są na każdy miesiąc oddzielnie w różnych kolorach
  w zależności od godziny odjazdu autobusu.
 2. Jednostką odpowiedzialną za  wydrukowanie   biletów  i   dostarczenie
  według złożonych zamówień podległym placówkom jest gimnazjum.
 3. Ustala się cenę biletu miesięcznego w wysokości 15 zł brutto za jeden
  bilet.

§5

Jednostka odpowiedzialna za sprzedaż biletów zobowiązana jest do prowadzenia odrębnej ewidencji.

§6

Wpływy z tytułu sprzedaży biletów za dowóz stanowią dochody Budżetu Gminy Miasta Rypina. Środki zebrane ze sprzedaży biletów jednostka odpowiedzialna za rozliczenie przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rypinie z dołu do dnia 10-tego każdego miesiąca.

§7

Jednostka odpowiedzialna za sprzedaż biletów przedkłada kwartalne sprawozdanie finansowo - rzeczowe do dnia 20 następnego kwartału, do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Rypinie.

§8

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Rypina.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (18 stycznia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (26 marca 2007, 11:48:58)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (26 marca 2007, 11:53:23)
Zmieniono: Zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2920