2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 13/07 z 2007-01-17 w sprawie: regulaminu dofinansowania dskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie wewnętrzne Burmistrza Miasta Rypina
Nr 13/07 z dnia 17.01.2007 r.


REGULAMIN


Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


1.O dopłatę do opłat za naukę pobieraną w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli mogą ubiegać się nauczyciele czynni zawodowo zatrudnieni w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Rypinie.


2. O dopłatę mogą ubiegać się nauczyciele podejmujący lub kontynuujący  • studia podyplomowe prowadzone przez uczelnie wyższe,
  • naukę w placówkach kształcenia nauczycieli lub w innych formach
  • dających kwalifikacje lub uprawnienia do prowadzenia określonych
    zajęć w szkole.
  • inne formy doskonalenia zawodowego

3. Uzyskanie dopłaty nie jest jednoznaczne z uzyskaniem skierowania, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października  1993  r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego (Dz. U. 103 poz. 472 z późn. zm.).


II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOPŁAT NA NAUKĘ


1. Przyznawanie dopłaty uzależnione jest od potrzeb kadrowych szkół   na terenie miasta, w której jest zatrudniony nauczyciel.


2. Nauczyciel otrzymuje dopłatę na określony semestr nauki.


3. Przyznanie dopłaty do semestru nauki zgodnie z ust. 2 nie pozbawia nauczyciela prawa do ubiegania się o dopłatę na kolejny semestr pod warunkiem terminowego zaliczenia semestru, bez przerwy w nauce.


4. Dopłata nie może być przyznana nauczycielowi, który powtarza semestr nauki.


5. Wysokość dopłaty uzależniona jest od środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.


6. Na dopłaty składa się refundacja czesnego oraz zwrot kosztów podróży w określonych decyzją burmistrza kwotach.


7. Dopłata jest realizowana w formie wpłaty przyznanej kwoty czesnego na konto uczelni lub szkoły oraz wypłaty kosztów podróży w kasie jednostki.


8. Nauczyciel, który otrzymał dopłatę zobowiązuje się do wykonywania pracy w wyuczonej specjalności na terenie miasta Rypina w okresie 5 lat, licząc od dnia ukończenia dotowanej nauki, jeśli propozycja takiej pracy zostanie   nauczycielowi   złożona.   W   przypadku   odmowy   podjęcia zaproponowanej  pracy, nauczyciel zobowiązuje się do zwrotu  100% kwoty przyznanej na dopłaty.


III. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW


1. Wnioski o dopłatę należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1.


2. Wnioski należy składać w następujących terminach:


a) do 10 października dla nauczycieli ubiegających się o dopłatę na semestr zimowy roku akademickiego,
b) do 20 lutego dla nauczycieli ubiegających się o dopłatę na semestr letni roku akademickiego.


3. Do   wniosku   należy   dołączyć   aktualne   zaświadczenie   z   uczelni potwierdzające na którym semestrze studiuje nauczyciel. W wyjątkowych wypadkach wniosek może być rozpatrzony bez zaświadczenia jednak przyznana dopłata zostaje wstrzymana do czasu jego dostarczenia, jednak nie później niż 30 października i do 1 marca.


4. Wniosek nauczyciela o dopłatę musi być zaopiniowany przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, w której zatrudniony jest nauczyciel.


5. Wniosek dyrektora  szkoły musi  być potwierdzony przez Burmistrza Miasta Rypina lub osobę upoważnioną


6. Wnioski o dopłatę należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miejskiego w Rypinie.


IV. TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW


1. Wnioski o dopłatę opiniuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta.


2. Do zadań przewodniczącego komisji należy organizowanie i kierowanie jej pracami.


3. W   skład   komisji   wchodzi   po   jednym   przedstawicielu   placówki oświatowej, związków zawodowych pracowników oświaty oraz dwóch przedstawicieli organu prowadzącego, w tym sekretarz komisji.


4. Obsługę   techniczną   komisji   zapewnia   Wydział   Oświaty,   Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miejskiego w Rypinie.


5. Decyzję o przyznaniu dopłaty podejmuje Burmistrz. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.


6. Nauczyciele,   którzy   złożyli   wniosek   o   dopłatę   zostają   pisemnie powiadomieni o decyzji w terminie jednego miesiąca od podjęcia decyzji.


7. W  przypadku  złożenia  przez  nauczyciela  wniosku  -  zawierającego nieprawidłowe dane - decyzja o przyznaniu dopłaty staje się nieaktualna.


8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
MIASTA RYPINA


mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (17 stycznia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (26 marca 2007, 11:35:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2121