Uchwała nr IV/24/06Rady Miasta Rypinaz dnia 28 grudnia 2006w sprawie: zaciągnięcia pożyczkiNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.2).

Uchwała nr IV/24/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.2).


RADA MIASTA
uchwala:

§1

  1. Postanawia się zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę
    długoterminową na pre finansowanie- zapewnienie płatności Projektu Nr Z/2.04/111/3.1/291/04 - pn. "Modernizacja budynku Muzeum- Etap II" realizowanego w ramach Projektu 3 Rozwój lokalny, działania 3.1 Obszary Wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. ( Dz. U. Nr 166, poz. 1745) w wysokości 105.796,61 zl ( słownie: sto pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 61/100),.

§2

Pożyczka   zostanie   spłacona   w   2007   roku   ze   środków   uzyskanych   na dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej.

§3

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

 

  1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175. poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.
  2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr IV/24/06 (25kB) word

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (23 marca 2007, 12:53:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1943