Uchwała nr IV/23/06Rady Miasta Rypinaz dnia 28 grudnia 2006w sprawie: zaciągnięcia pożyczkiNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.2).

Uchwała nr IV/23/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.2).


RADA MIASTA
uchwala:

§1

  1. Postanawia się zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę długoterminową na pre finansowanie- zapewnienie płatności Projektu Nr Z/2.04/111/3.2/265/05 - pn. "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina" realizowanego w ramach Priorytetu 3-Rozwój lokalny, działania 3.2- Obszary podlegające restrukturyzacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 200, poz. 205Iz późn. zm.) w wysokości 353.381,85 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 85/100),.

§2

Pożyczka zostanie spłacona w 2007 roku ze środków uzyskanych na dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

 

  1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.
  2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz.1420, z2006 r. Nr45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr IV/23/06 (27kB) word

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (23 marca 2007, 12:40:08)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (23 marca 2007, 12:46:48)
Zmieniono: Zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2010