Uchwała nr IV/22/06Rady Miasta Rypinaz dnia 28 grudnia 2006w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz art. 18 ust. 1 pkt 3, art. 51 ust 1 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.2)

Uchwała nr IV/22/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz art. 18 ust. 1 pkt 3, art. 51 ust 1 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.2)


Rada Miasta Rypina
uchwala:

§1

Przyjąć szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie -jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc następująca uchwały Rady Miasta Rypina:

  • Nr XXII/162/04 z dnia 9 grudnia 2004 roku, w sprawie szczegółowych zasad
    ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Piotr Gałkowski

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181. poz. 1337.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz.2703, z 2005 r. Nr 64 poz.565, Nr 94 poz.788, Nr 164 poz.1366, Nr 175 poz.1462, Nr 179 poz.1487, Nr 180 poz. 1493, z 2006 r. Nr 144 poz.1043, Nr 186 poz.1380.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr IV/22/06 (28kB) word

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (23 marca 2007, 12:34:12)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (23 marca 2007, 12:46:28)
Zmieniono: Zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1919