Uchwała nr III/20/06Rady Miasta Rypinaz dnia 8 grudnia 2006w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/247/06 z dnia 17 marca 2006 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2006 rokNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr III/20/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 8 grudnia 2006


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/247/06 z dnia 17 marca 2006 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


Rada Miasta
uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXIII/247/06 Rady Miasta Rypina z dnia 17 marca 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2006 rok zmienionej:

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 13/06 z dnia 23 marca 2006 roku,
- uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIV/256/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 18/06 z dnia 04 maja 2006 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 31/06 z dnia 21 czerwca 2006 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXX/VI/270/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 37/07 z dnia 04 lipca 2006 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/06 z dnia 07 sierpnia 2006 roku,
- uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXVII/278/06 z dnia 07 września 2006 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 52/06 z dnia 14 września 2006 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 56/06 z dnia 19 października 2006 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 59/06 z dnia 31 października 2006 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 61/06 z dnia 10 listopada 2006 roku,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 65/06 z dnia 24 listopada 2006 roku,


wprowadzić następujące zmiany:

I.  § 2. 
     

1. Wydatki budżetu miasta na 2006 rok w wysokości                                 36.528.318 zł,
              w tym:
          a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
              i innych zadań ustawami w wysokości                                           5.509.107 zł,
          b) wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki
              i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości                           6.293 zł,
          c) wydatki związane z realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze
             porozumień między jest w wysokości:                                           1.380.001 zł,
              w tym:
          - na realizacje zadań bieżących                                                           71.434 zł,
           -na realizację zadań inwestycyjnych                                                1.308.567 zł,

2.W wydatkach określonych paragrafie 2, pkt 1 wyodrębnia się:
          a) wydatki bieżące w wysokości                                                     28.816.448 zł,
            w tym:
          - wynagrodzenia osobowe w wysokości                                           10.763.350 zł,
          - pochodne od wynagrodzeń w wysokości                                         2.384.149 zł,
          - dotacje z budżetu w wysokości                                                        695.298 zł,
          - obsługę długu publicznego w wysokości                                            183.000 zł,
            wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
            z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
            przez gminę w  wysokości                                                                265.573 zł,
          b) wydatki majątkowe w wysokości                                                   7.711.870 zł,
          w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych
        i spójności UE w  kwocie                                                                    4.144.801 zł,

3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy.


4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

          zastępuje się treścią:

1. Wydatki budżetu miasta na 2006 rok w wysokości                                  36.585.471 zł,
              w tym:
          a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
             i innych  zadań ustawami w wysokości                                          5.509.107 zł,
          b) wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki 
              i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości                       226.293 zł,
          c) wydatki związane z realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze
          porozumień między jest w wysokości:                                              1.380.001 zł,
              w tym:
          - na realizacje zadań bieżących                                                           71.434 zł,
          -na realizację zadań inwestycyjnych                                                 1.308.567 zł,


2. W wydatkach określonych paragrafie 2, pkt 1 wyodrębnia się:
          a) wydatki bieżące w wysokości                                                      28.873.601 zł,
            w tym:
          - wynagrodzenia osobowe w wysokości                                           10.763.350 zł,
          - pochodne od wynagrodzeń w wysokości                                         2.384.149 zł,
          - dotacje z budżetu w wysokości                                                        695.298 zł,
          - obsługę długu publicznego w wysokości                                           183.000 zł,
          -wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
           zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
           przez gminę w  wysokości                                                                 265.573 zł,
          b) wydatki majątkowe w wysokości                                                   7.711.870 zł,
          w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE 
          w kwocie                                                                                       4.144.801 zł,

3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

II.  § 4
    
1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości                                                 4.443.237 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu jest: 
· kredyt długoterminowy na realizację inwestycji                                           1.967.369 zł,
· pożyczka z WFOŚ                                                                                  1.036.800 zł,
Razem na inwestycje:                                                                              3.004.169 zł,
· wolne środki                                                                                          1.240.332 zł
· kredyt długoterminowy na zadania bieżące                                                  198.736 zł,
3. Ustala się:
· przychody budżetu w wysokości                                                               7.386.456 zł,
· rozchody budżetu w wysokości                                                                 2.943.219 zł,


4. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.


III. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.


IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                            dr Piotr Gałkowski

 

 Na ogólna liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało  14 radnych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr III/20/06 z dnia 08 grudnia 2006 roku (28kB) word

Załącznik Nr 5 do Budżetu Miasta Rypina na 2006 rok Uchwała Rady Miasta Nr 111/ 20 /06 2 08 grudnia 2006 r. (71kB) word

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2006 rok Uchwała Rady Miasta Rypina Nr 111/ 20/06 z 08 grudnia 2006 r. (66kB) word

Uzasadnienie do zmian budżetowych wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr III/20 /06 z dnia 08 grudnia 2006 roku. (33kB) word

 

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (23 marca 2007, 11:21:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (23 marca 2007, 12:42:02)
Zmieniono: Zmiana w treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2054