Uchwała nr III/17/06Rady Miasta Rypinaz dnia 8 grudnia 2006w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 , art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) -tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 121, poz. 844 oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. z 2006r Nr 75, poz. 758)

Uchwała nr III/17/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 8 grudnia 2006


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 , art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) -tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 121, poz. 844 oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. z 2006r Nr 75, poz. 758)


RADA MIASTA RYPINA
UCHWALA:

§ 1                                       stawka w złotych

Stawka podatku od nieruchomości wynosi:                                 

a) od 1 m2 budynków mieszkalnych lub ich części
    (łącznie ze strychami i piwnicami)                                                            0,57

b) od 1 m2 budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
    działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych         
    lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                15,18

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   
    zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym                                 8,66

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
     zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                                              3,75

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej:
- pozostałych budynków lub ich części nie związanych
z działalnością gospodarczą (np. garaże, budynki
gospodarcze), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego                                                                 5,06

- pozostałych budynków po byłych gospodarstwach rolnych                              3,91

f) od budowli - wartość w zł                                                                          2%

g) od 1m2 powierzchni gruntów:
- związanych z działalnością gospodarczą inną niż
działalność rolnicza lub leśna bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów  i budynków                                          0,59

- pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne
     lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni                                              3,65

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego                                                                 0,11


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 


Przewodniczący Rady Miasta

dr  Piotr  Gałkowski

 

____________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących  
dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
      Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
      ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
      Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
      - wydanie specjalne.
 

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta Rypina Nr III/17/06 (28kB) word

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 marca 2007, 14:12:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2473