Uchwała nr III/15/06Rady Miasta Rypinaz dnia 8 grudnia 2006w sprawie: podatku lesnego na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym Dz. U. z 2002r Nr 200, poz. 1682 ze zm.- Dz.U. z 2002 Nr 216, poz. 1826, Dz.U. z 2005r Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz.1484 oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006r (M.P. z 2006 roku Nr 74, poz. 746)

Uchwała nr III/15/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 8 grudnia 2006


w sprawie: podatku lesnego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym Dz. U. z 2002r Nr 200, poz. 1682 ze zm.- Dz.U. z 2002 Nr 216, poz. 1826, Dz.U. z 2005r Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz.1484 oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006r (M.P. z 2006 roku Nr 74, poz. 746)


RADA MIASTA
UCHWALA:

§ 1

Przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku (M.P. Nr 74, poz. 746) stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości podatku leśnego w 2007 roku , która wynosi 133,70 zł za 1 m3  słownie: sto trzydzieści trzy złote  70/100.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

 

 

UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały Rady Miasta Rypina Nr III/15/06 w sprawie podatku leśnego na 2007 rok

zasady ustalania podatku


Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikających z ewidencji gruntów i budynków.


Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę drewna ustala się na postawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski".

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 roku w
sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2006 roku- średnia cena wynosi 133,70 zł za 1 m3.

UWAGA!
Ustalona średnia cena sprzedaży drewna do wyliczenia   podatku leśnego na 2007 rok
jest wyższa od ceny ustalonej na 2006 rok, tj.  na 2006 rok była to kwota 131,35 zł za 1
m3, a na 2007 rok jest 133,70 zł za 1 m3.

W wyniku podwyższenia cen do budżetu gminy w 2007 roku wpłynie więcej dochodów z tytułu podatku leśnego, tj.:

  • Przypis podatku leśnego od os. fiz.- 2006 rok 521,00 zł,
  • Przypis podatku leśnego od os. pr.- 2006 rok  15,00 zł,
    Razem rok 2006: 536,00 zł 

 

  • Przypis podatku leśnego od os. fiz.- 2007 rok 612,00 zł
  • Przypis podatku leśnego od os. pr.- 2007 rok 15,00 zł
    Razem rok 2007:  627,00 zł
    Różnica (2006-2007)- wynik dodatni 91,00 zł


Sporządziła: V. Szkopańska
 
 

Przewodniczący Radu Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

 

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 marca 2007, 13:41:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2228