Uchwała nr III/13/06Rady Miasta Rypinaz dnia 8 grudnia 2006w sprawie:delegowania przedstawiciela Gmin Miasta Rypina do Związku Miast PolskichNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr VI/40/90 Rady Miejskiej w Rypinie z dnia 17 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

Uchwała nr III/13/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 8 grudnia 2006


w sprawie:delegowania przedstawiciela Gmin Miasta Rypina do Związku Miast Polskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr VI/40/90 Rady Miejskiej w Rypinie z dnia 17 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich


Rada Miasta Rypina
u c h w a l a :

 

  1. Delegować Pana Marka Błaszkiewicza - Burmistrza Miasta, jako przedstawiciela Gminy Miasta Rypina do Związku Miast Polskich.
  2. Traci moc uchwała Nr II/12/02 Rady Miasta Rypina z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Rypina do Związku Miast Polskich.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Rypina.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 marca 2007, 13:25:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1973