Uchwała nr III/11/06Rady Miasta Rypinaz dnia 8 grudnia 2006w sprawie: ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta RypinaNa podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Uchwała nr III/11/06
Rady Miasta Rypina
z dnia 8 grudnia 2006


w sprawie: ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Rypina

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).


Rada Miasta Rypina
u c h w a l a:


§1

Ustalić z dniem 1 stycznia 2007 miesięczne diety dla radnych Rady Miasta Rypina w
następujących wysokościach:

  • dla Przewodniczącego Rady - 1300 zł
  • dla Wiceprzewodniczącego Rady - 1100 zł
  • dla Przewodniczącego Komisji - 850 zł
  • dla radnego - 750 zł

§ 2

Za każdą nieobecność na sesji lub posiedzeniu Komisji potrącać się będzie 10% od
podstawy pobieranej diety.


§ 3

Radnemu przysługuje tylko jedna dieta.

§ 4

Radni Rady Miasta Rypina otrzymują zwrot kosztów podróży na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66 poz. 800 z 2000 roku z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wypłata diet następować będzie dnia 5 każdego miesiąca - za miesiąc poprzedni.

§ 6

Ustala się, że diety miesięczne radnych rewaloryzowane będą od miesiąca stycznia   każdego roku o stopę inflacji z roku poprzedniego, w zaokrągleniu do jednego złotego. Pierwsza rewaloryzacja nastąpi w miesiącu styczniu  2007 roku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2006 roku.

§ 9

Z dniem 12 listopada 2006 roku traci moc uchwała Nr II/16/02  z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia diet i kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Rypina oraz zmieniająca ją uchwała Nr XXII/161/04 z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rypina Nr II/16/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Rady Miasta Rypina.
 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 marca 2007, 13:18:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3494