Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Usługa polegająca na organizacji warsztatów z dietetykiem dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.8.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 3 grudnia 2019 r. PURS.271.8.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na organizacji warsztatów z dietetykiem dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizację projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” Numer postępowania PURS.271.8.2019 Niniejszym informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa polegająca na organizacji warsztatów z dietetykiem dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizację projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” W postępowaniu została złożona jedna oferta. Ofertę złożył Wykonawca SEKA S. A. oddział Toruń, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń. Wartość brutto oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa polegająca na organizacji warsztatów z dietetykiem dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Aktywna młodzież”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.13.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 3 grudnia 2019 r. PURS.271.13.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na organizacji warsztatów z dietetykiem dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizację projektu grantowego „Aktywna młodzież” Numer postępowania PURS.271.13.2019 Niniejszym informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa polegająca na organizacji warsztatów z dietetykiem dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizację projektu grantowego „Aktywna młodzież” W postępowaniu została złożona jedna oferta. Ofertę złożył Wykonawca SEKA S. A. oddział Toruń, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń. Wartość brutto oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 października 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 23 października 2019 roku ZP.271.19.6.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego” Numer postępowania ZP.271.19.2019 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Modamoda Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniego Jeziorańskiego 2, 20-735 Lublin. Wartość brutto złożonej oferty wynosi 167 280,00 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 120 000,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2019”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.18.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 8 sierpnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 13 sierpnia 2019 roku ZP.271.A.18.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2019” Numer postępowania ZP.271.A.18.2019 Niniejszym informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2019”. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Z up. Burmistrza Monika Kalinowska Dyrektor Biura Burmistrza  

zamówienie na:

Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 lipca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 23 lipca 2019 roku ZP.271.11.3.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.11.2019 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2019”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.16.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 18 lipca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 23 lipca 2019 roku ZP.271.A.16.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2019” Numer postępowania ZP.271.A.16.2019 Niniejszym informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2019”. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło sześć ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Remont "małej" sali gimnastycznej i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8 t
termin składania ofert: 9 lipca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 9 lipca 2019 roku ZP.271.14.3.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont „małej” sali gimnastycznej i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej” Numer postępowania ZP.271.14.2019 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont „małej” sali gimnastycznej i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.11.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 26 kwietnia 2019 r. ZP.271.A.11.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.11.2019 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 15 kwietnia 2019 roku ZP.271.6.4.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.6.2019 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Parki Linowe, Monika Legierska, ul. Krzyszkowicka 3a, 32-020 Wieliczka. Wartość brutto złożonej oferty wynosi 407 069,00 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 186 800,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.7.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 28 marca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 15 kwietnia 2019 r. ZP.271.A.7.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.7.2019 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 lutego 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 21 lutego 2019 roku ZP.271.2.5.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.2.2019 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 stycznia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 10 stycznia 2019 r. ZP.271.32.5.2018.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Cena najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 310 000,00 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)