Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA RYPIN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY GMINY MIASTA RYPIN

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.34.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 października 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 8 października 2018 roku ZP.271.34.6.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.34.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - I etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 26 września 2018 r. ZP.271.30.3.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych – I etap” Numer postępowania ZP.271.23.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych – I etap”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.32.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 21 września 2018 r. ZP.271.A.32.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.32.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap”. W oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.30.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 5 września 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 7 września 2018 r. ZP.271.A.30.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.30.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” ponieważ nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. W oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: - Oferta Nr 1 złożona przez Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, która nie spełnia wymagań Zapytania ofertowego, - Oferta Nr 2 złożona przez Annę Kolasińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EDUCOL, ul. Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Wymiana dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 7 września 2018 r. ZP.271.23.4.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wymiana dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22” Numer postępowania ZP.271.23.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 155 000,00 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa i montaż zestawu zabawowego w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.25.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 30 sierpnia 2018 r. ZP.271.A.25.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż zestawu zabawowego w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.25.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż zestawu zabawowego w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap”. W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która nie spełnia wymagań Zapytania ofertowego oraz której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.27.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 29 sierpnia 2018 roku ZP.271.27.4.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.27.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Parki Linowe, Monika Legierska, ul. Krzyszkowicka 3a, 32-020 Wieliczka. Wartość brutto złożonej oferty wynosi 369 000,00 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 186 800,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.27.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 27 sierpnia 2018 r. ZP.271.A.27.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.27.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” ponieważ nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. W oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: - Oferta Nr 1 złożona przez TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - Oferta Nr 2 złożona przez Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, która nie spełnia wymagań Zapytania ofertowego. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.28.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 27 sierpnia 2018 r. ZP.271.A.28.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.28.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap”. W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która nie spełnia wymagań Zapytania ofertowego. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Norwida

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 28 sierpnia 2018 r. ZP.271.22.5.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Norwida” Numer postępowania ZP.271.22.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Norwida”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 55 000,00 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.22.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 16 sierpnia 2018 r. ZP.271.A.22.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.22.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.23.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 16 sierpnia 2018 r. ZP.271.A.23.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.23.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Miasteczko ruchu drogowego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 lipca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 31 lipca 2018 r. ZP.271.19.4.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Miasteczko ruchu drogowego” Numer postępowania ZP.271.19.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Miasteczko ruchu drogowego”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 190 000,00 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 lipca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 19 lipca 2018 roku ZP.271.10.3.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.10.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Miasteczko ruchu drogowego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 lipca 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 12 lipca 2018 r. ZP.271.16.4.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Miasteczko ruchu drogowego” Numer postępowania ZP.271.16.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Miasteczko ruchu drogowego”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 160 000,00 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Miasteczko ruchu drogowego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 25 czerwca 2018 r. ZP.271.13.3.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Miasteczko ruchu drogowego” Numer postępowania ZP.271.13.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Miasteczko ruchu drogowego”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 21 czerwca 2018 r. ZP.271.12.5.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu” Numer postępowania ZP.271.12.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Cena najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 250 000,00 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa - III etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 6 czerwca 2018 r. ZP.271.11.3.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa – III etap” Numer postępowania ZP.271.11.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa – III etap”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa - III etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 maja 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 14 maja 2018 r. ZP.271.8.3.2018 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa – III etap” Numer postępowania ZP.271.8.2018 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa – III etap”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.13.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 26.04.2018 r. ZP.271.A.13.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.13.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »