Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Przebudowa ul. Norwida

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 15 listopada 2017 roku ZP.271.23.4.2017 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Norwida” Numer postępowania ZP.271.23.2017 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Norwida”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Wykonawca Avetisyan Karen prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem, przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie zaoferował wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 70 814,02 zł. Cena złożonej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 44 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego – Dłutka)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 czerwca 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 06.06.2017 r. ZP.271.5.3.2017 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego – Dłutka)” Numer postępowania ZP.271.5.2017 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego – Dłutka)”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Mława – skrzyżowanie z drogą powiatową ulicą Młyńska (km 0+540) i droga gminną ul. Dłutka (km 0+573)”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.12.2017
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 maja 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 29.05.2017 r. ZP.271.A.12.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Mława – skrzyżowanie z drogą powiatową ulicą Młyńska (km 0+540) i droga gminną ul. Dłutka (km 0+573)” Numer postępowania ZP.271.A.12.2017 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Mława – skrzyżowanie z drogą powiatową ulicą Młyńska (km 0+540) i droga gminną ul. Dłutka (km 0+573)”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska – Kościuszki

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 kwietnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 27.04.2017 r. ZP.271.2.6.2017 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska – Kościuszki” Numer postępowania ZP.271.2.2017 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska – Kościuszki”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Wykonawca Jan Stromidło prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSE – TOX Jan Stromidło z siedzibą w Toruniu przy ul. Lelewela 33, 87 – 100 Toruń zaoferował wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 106 479,89 zł. Cena złożonej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 83 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 kwietnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania poniżej 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.7.2017
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 6 kwietnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 11.04.2017 r. ZP.271.A.7.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.7.2017 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)