Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Remont chodnika przy ul. Cholewińskiego i przebudowa wjazdu do budynku komunalnegoprzy ul. 3-go Maja

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okreś. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 sierpnia 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 28.08.2008 r. ZP. 341 – 14 – 3/08 Uczestnicy postępowania Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Remont chodnika przy ul. Cholewińskiego i przebudowa wjazdu do budynku komunalnego przy ul. 3-go Maja”. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Cholewińskiego i przebudowa wjazdu do budynku komunalnego przy ul. 3-go Maja”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rypina w wybranym obszarze - obszar III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniż. kwot okreś. w przepis. wydan. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 marca 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 05.03.2008 r. ZP. 341 – 3 – 6/08 Uczestnicy postępowania Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rypina w wybranym obszarze – obszar III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rypina w wybranym obszarze – obszar III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. W/w postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego ponieważ w opisie i zakresie zamówienia zawartym w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu znajduje się błąd, którego nie można sprostować w związku z art. 11 ust. 4 w/w Ustawy. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)