Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej – I etap dokumentacja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.28.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 grudnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 16 grudnia 2020 r. ZP.271.28.6.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej – I etap dokumentacja”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Andrzeja Kurda prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AKROID Andrzej Kurda mającą siedzibą w Toruniu przy ul. Sanockiej 1, 87-100 Toruń. Wartość brutto złożonej oferty wynosi 184 229,40 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 115 000,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.27.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 listopada 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 5 listopada 2020 r. ZP.271.27.5.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.27.2020 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 października 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 18 listopada 2020 roku ZP.271.19.27.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.19.2020 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5 850 000,00 zł i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.15.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 24 września 2020 roku ZP.271.A.15.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.15.2020 Uprzejmie informuję, że w postępowaniu przeprowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Jedna oferta została wycofana. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.11.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 9 września 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 10 września 2020 roku ZP.271.A.11.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.11.2020 Uprzejmie informuję, że w postępowaniu przeprowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Smartta Sp. z o.o. mającą siedzibę w Krzepicach przy ul. Wyspiańskiego 48, 42-160 Krzepice. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznica kolejową (projekt)"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 27 sierpnia 2020 r. ZP.271.23.4.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznicą kolejową (projekt)”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez „MBZ Andler, Tomczak” sp. j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, 87-800 Włocławek. Wartość brutto złożonej oferty wynosi 138 990,00 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 39 500,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznica kolejową (projekt)"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2020
wartość: GMINA MIASTA RYPIN
termin składania ofert: 3 sierpnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 4 sierpnia 2020 r. ZP.271.18.5.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznicą kolejową (projekt)”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez „MBZ Andler, Tomczak” sp. j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, 87-800 Włocławek. Wartość brutto złożonej oferty wynosi 145 140,00 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 39 500,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Remont nawierzchni ul. Spokojnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 lipca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 28 lipca 2020 r. ZP.271.20.3.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni ulicy Spokojnej” Numer postępowania ZP.271.20.2020 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni ulicy Spokojnej”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.8.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 lipca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 29 lipca 2020 roku ZP.271.A.8.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.A.8.2020 Uprzejmie informuję, że w postępowaniu przeprowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający niejednoznacznie opisał przedmiot zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.5.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

Modernizacja "Małej sali gimnastycznej" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Sportowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 5 marca 2020 r. ZP.271.7.5.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej” Numer postępowania ZP.271.7.2020 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 48 000,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty: - Oferta Nr 1 złożona przez Limex Plus Sp. z o.o. mającą siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 393, 85-766 Bydgoszcz, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - Oferta Nr 2 złożona przez Jana Krawulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA „KRAJAN” Jan Krawulski mająca siedzibę w Rypinie przy ul. Gałczyńskiego 17 A, 87-500 Rypin, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej (dokumentacja)"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia poniżej.  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)