Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.31.2020
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Rypin, 30 grudnia 2020 roku ZP.271.31.6.2020 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60 punktów – kryterium cena, 10 punktów – kryterium termin płatność faktur, 30 punktów – aspekt środowiskowy). Z up. Burmistrza Monika Kalinowska Dyrektor Biura Burmistrza  

zamówienie na:

Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin w 2021 roku

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.271.36.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej  

zamówienie na:

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w 2021 roku - obszar II

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.271.34.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 grudnia 2020  10:30
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w 2021 roku - obszar I

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.271.33.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Budowa budynku szatniowo – sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.29.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 17 listopada 2020 roku ZP.271.30.6.2020 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, mająca siedzibę w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (81,90 punktów) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 21,90 punktów – kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 0 punktów – kryterium wysokości świadczeń). Z up. BURMISTRZA mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze - projekt"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 października 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej  

zamówienie na:

Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.16.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 12 października 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 20 października 2020 roku ZP.271.A.16.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.16.2020 Informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Janusza Kubasika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IBOMBO Janusz Kubasik mającą siedzibę w Lesznie przy ul. Leśna Osada 15, 64-100 Leszno. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 13 284,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 00/100). Oferta nr 1 złożona przez Smartta Sp. z o.o. mającą siedzibę w Krzepicach przy ul. Wyspiańskiego 48, 42-160 Krzepice została uznana za ważną i otrzymała 67,93 punkty. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2020
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 października 2020  09:00
wynik postępowania: Wynik postpowania poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznica kolejową (projekt)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.25.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 października 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2020”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.13.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 29 września 2020 roku ZP.271.A.13.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2020” Numer postępowania ZP.271.A.13.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2020” w oznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Grzegorza Wiśniewskiego prowadzącego Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie, mające siedzibę w Sycewie 27, 62-610 Sompolno. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 8 700,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.9.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 17 września 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 22 września 2020 r. ZP.271.A.9.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.A.9.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez „ECO-POL” Sp. z o.o. mającą siedzibę w Pruszczu przy ul. Dworcowej 9, 86-120 Pruszcz. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia, obejmującą przygotowanie odpadów do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest, wartość brutto w wysokości 425,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu Zdalna Szkoła+

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.12.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 25 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej  

zamówienie na:

Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.24.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Remont nawierzchni ulicy Spokojnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.10.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej  

zamówienie na:

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Cichą

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.7.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.6.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 22 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 1 lipca 2020 roku ZP.271.A.6.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. „Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)” Numer postępowania ZP.271.A.6.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji – projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. „Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Kamilę Karłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ERMS PLUS Kamila Karłowska, mająca siedzibę w Poznaniu przy ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 9 963,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 00/100). Oferta Nr 1 złożona przez Jakuba Urbaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JACEK URBANIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA, mającą siedzibę w Luboniu przy ul. Armii Poznań 93A, 62-030 Luboń została odrzucona ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie dołączył do złożonej oferty oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 (RODO). Oferta Nr 3 złożona przez LandCOM Projects Sp. z o.o. mającą siedzibę Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa została odrzucona ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta Nr 4 złożona przez C + HO aR Sp. z o.o. mającą siedzibę Szczecinie przy ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin została odrzucona ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie dołączył do złożonej oferty oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 (RODO). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 24 czerwca 2020 r. ZP.271.17.10.2020 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2” w oznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „PROBUD” S.C. mającą siedzibę w Sierpcu przy ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez Drogi i Mosty Włocławek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mającą siedzibę we Włocławku przy ul. Przemysłowej 11, 87-800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 80,63 punktów (40,63 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 2 złożona przez Piotra Redeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI KOMUNALNE I TRANSPORTOWE Piotr Redecki mającą siedzibę w Skępem przy ul. Sierpeckiej 50, 87-630 Skępe została odrzucona. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W załączonym do oferty kosztorysie ofertowym stwierdzono błędy polegające na niezgodności części opisów z przedmiarem robót oraz dodaniu nowych pozycji. Oferta Nr 4 złożona przez Krzysztofa Gółkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Budownictwo Ogólne – Usługi Krzysztof Gółkowski, mającą siedzibę w Brodnicy przy ul. Granicznej 9, 87-300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 86,05 punktów (52,72 punktów – kryterium cena; 13,33 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „PROBUD” S.C. mająca siedzibę w Sierpcu przy ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc, której oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim i Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) – oświetlenie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.4.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 27 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 22 czerwca 2020 roku ZP.271.A.4.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim i Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) – oświetlenie” Numer postępowania ZP.271.A.4.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim i Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) – oświetlenie” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Jacka Rzepkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ELECTROJAC” Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka mająca siedzibę w Starzykowie 11/1, 14-241 Ząbrowo. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 49 843,29 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 29/100). Oferta Nr 1 złożona przez Biuro Usług Projektowych i Wykonawstwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Warszawie przy ul. W. H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa została odrzucona ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z dyspozycją o której mowa w ust. 13 pkt 2) Zapytania ofertowego Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »