Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »zamówienie na:

Przygotowanie do druku i wykonanie druku w 2020 roku gazety samorządowej "Kronika Rypińska" oraz "Kronika Rypińska" Dzień dobry Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.20.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 27 grudnia 2019 r. ZP.271.A.20.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Przygotowanie do druku i wykonanie druku w 2020 roku gazety samorządowej „Kronika Rypińska” oraz „Kronika Rypińska” Dzień dobry Rypin Numer postępowania ZP.271.A.20.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Przygotowanie do druku i wykonanie druku w 2020 roku gazety samorządowej „Kronika Rypińska” oraz „Kronika Rypińska” Dzień dobry Rypin najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył Mediakolor Osieccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 18 763,50 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rypin, 30 grudnia 2019 roku ZP.271.23.5.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60 punktów – kryterium cena, 10 punktów – kryterium termin płatność faktur, 30 punktów – aspekt środowiskowy). Z up. BURMISTRZA mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu zajęć sportowych dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.7.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 2 grudnia 2019 r. PURS.271.7.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu zajęć sportowych dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizację projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” Numer postępowania PURS.271.7.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu zajęć sportowych dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizację projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Krzysztofa Zanieckiego zamieszkałego w Rypinie. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 10 500,00 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Oferta Nr 1 złożona przez Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego Lingua organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków została odrzucona na podstawie ust. 13 lit. a) tiret siódme. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu korepetycji z przedmiotów humanistycznych dla uczniów w wieku 11 - 18 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Aktywna młodzież”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.9.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 3 grudnia 2019 r. PURS.271.9.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu korepetycji z przedmiotów humanistycznych dla uczniów w wieku 11 - 18 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Aktywna młodzież” Numer postępowania PURS.271.9.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu korepetycji z przedmiotów humanistycznych dla uczniów w wieku 11 – 18 lat w związku z realizację projektu grantowego „Aktywna młodzież” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Aleksandrę Makowską zamieszkałą w Rypinie. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100). Oferta Nr 1 złożona przez Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego Lingua organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 87,50 punktów. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów doskonalących język angielski dla uczniów w wieku 11 - 18 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Aktywna młodzież”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.10.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 3 grudnia 2019 r. PURS.271.10.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów doskonalących język angielski dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizację projektu grantowego „Aktywna młodzież” Numer postępowania PURS.271.10.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów doskonalących język angielski dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizację projektu grantowego „Aktywna młodzież” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła Karolina Kowalkowska. Oferta Nr 1 otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa polegająca na zapewnieniu wsparcia psychologicznego w formie warsztatów dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Aktywna młodzież”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.11.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 5 grudnia 2019 r. PURS.271.11.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na zapewnieniu wsparcia psychologicznego w formie warsztatów dla uczniów w wieku 11 - 18 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Aktywna młodzież” Numer postępowania PURS.271.11.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Usługa polegająca na zapewnieniu wsparcia psychologicznego w formie warsztatów dla uczniów w wieku 11 – 18 lat w związku z realizację projektu grantowego „Aktywna młodzież” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO z siedzibą w Żarach, ul. Śródmiejska 4A, 68-200 Żary. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 790,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Oferta Nr 2 złożona przez Ilonę Kamińską zamieszkałą w Rypinie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 79,00 punktów. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu zajęć sportowych dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Aktywna młodzież”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.12.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 3 grudnia 2019 r. PURS.271.12.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu zajęć sportowych dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizację projektu grantowego „Aktywna młodzież” Numer postępowania PURS.271.12.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu zajęć sportowych dla uczniów w wieku 11-18 lat w związku z realizację projektu grantowego „Aktywna młodzież” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła Beata Went zamieszkała w Rypinie. Oferta Nr 1 otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu korepetycji z przedmiotów ścisłych dla uczniów w wieku 11 - 18 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Aktywna młodzież”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.14.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 3 grudnia 2019 r. PURS.271.14.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu korepetycji z przedmiotów ścisłych dla uczniów w wieku 11 - 18 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Aktywna młodzież” Numer postępowania PURS.271.14.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu korepetycji z przedmiotów ścisłych dla uczniów w wieku 11 – 18 lat w związku z realizację projektu grantowego „Aktywna młodzież” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Jarosława Goślickiego zamieszkałego w Rypinie. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100). Oferta Nr 2 złożona przez Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego Lingua organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 87,50 punktów. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 21 listopada 2019 roku ZP.271.22.10.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego” w oznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski Spółka Jawna, mająca siedzibę w Płocku przy ul. Granicznej 29, 09-407 Płock. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 85,33 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 5,33 punkty – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez Jacka Zimnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Login IT Jacek Zimny, mającą siedzibę w Koteże przy ul. Zięby 5, 83-200 Starogard Gdański została uznana za ważną i otrzymała 65,00 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (37,00 punktów – kryterium cena, 8,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 3 złożona przez BRI Sp. z o.o., mającą siedzibę w Płocku przy ul. Zbożowej 7/9, 09-410 Płock została uznana za ważną i otrzymała 73,66 punkty na podstawie kryterium oceny ofert (41,66 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 12,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 4 złożona przez Garage IT Sp. z o.o., mającą siedzibę w Toruniu przy ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń została uznana za ważną i otrzymała 64,16 punkty na podstawie kryterium oceny ofert (38,45 punktów – kryterium cena, 5,71 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Z up. BURMISTRZA mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2019
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 12 listopada 2019 roku ZP.271.21.8.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Timber PROJECT Sp. z o.o., mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Prostej 69/1A.01, Oddział w Toruniu przy ul. Polnej 101, 87-100 Toruń. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 99,33 pkt na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 19,33 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez BOX PLAY Sp. z o.o., mająca siedzibę w Płocku przy Al. St. Jachowicza 16/4 , 09-400 Płock (adres do korespondencji: Zdwórz 10/2, 09-520 Łąck) została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 86,66 punktów (46,66 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca Timber PROJECT Sp. z o.o., mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Prostej 69/1A.01, Oddział w Toruniu przy ul. Polnej 101, 87-100 Toruń, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu korepetycji z przedmiotów szkolnych dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.3.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 4 listopada 2019 r. PURS.271.3.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu korepetycji z przedmiotów szkolnych dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” Numer postępowania PURS.271.3.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu korepetycji z przedmiotów szkolnych dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła Marzena Wojciechowska. Oferta Nr 1 otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów doskonalących język angielski dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.4.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 4 listopada 2019 r. PURS.271.4.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów doskonalących język angielski dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” Numer postępowania PURS.271.4.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów doskonalących język angielski dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła Karolina Kowalkowska. Oferta Nr 1 otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa polegająca na zapewnieniu wsparcia psychologicznego w formie warsztatów dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.5.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 4 listopada 2019 r. PURS.271.5.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na zapewnieniu wsparcia psychologicznego w formie warsztatów dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” Numer postępowania PURS.271.5.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Usługa polegająca na zapewnieniu wsparcia psychologicznego w formie warsztatów dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła Ilona Kamińska. Oferta Nr 1 otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu zajęć sportowych dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.6.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 4 listopada 2019 r. PURS.271.6.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu zajęć sportowych dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” Numer postępowania PURS.271.6.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu zajęć sportowych dla uczniów w wieku 7-10 lat w związku z realizacją projektu grantowego „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Bartosz Sobierajski. Oferta Nr 1 otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2019
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 września 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2019”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.19.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 września 2019  12:00
wynik postępowania: Rypin, 19 września 2019 roku ZP.271.A.19.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2019” Numer postępowania ZP.271.A.19.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2019” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez MARKFLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. mającą siedzibę w Krakowie przy ul. Cechowej 127A, 30-685 Kraków. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 15 379,20 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100). Z up. BURMISTRZA mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu ICT z oprogramowaniem do szkół Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 19 sierpnia 2019 r. ZP.271.16.8.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z póżn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., mającą siedzibę w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 5 sierpnia 2019 roku ZP.271.15.11.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Michała Podralskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, mającą siedzibę w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Spółkę z o.o., mającą siedzibę w Rypinie przy ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin została odrzucona. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ponieważ Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium. Oferta Nr 2 złożona przez Avetisyan Karen prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE „ER-BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 87,13 punktów (49,63 punktów – kryterium cena; 17,50 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 4 złożona przez Dariusza Rapciewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRODUKCJA USŁUGI HANDEL „DAR – POL” Dariusz Rapciewicz, mającą siedzibę w Tupadły 6, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 88,86 punktów (57,19 punktów – kryterium cena; 11,67 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 5 złożona przez Zbigniewa Zarembę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD DROGOWO – MOSTOWY „DROMOST”, mającą siedzibę w Lipnie przy ul. Włocławskiej 18a/18, 87-600 Lipno została odrzucona. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Wykonawca nie dołączył do złożonej oferty kosztorysu ofertowego oraz oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca Michał Podralski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, mającą siedzibę w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »