Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze przetargi »zamówienie na:

Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - I etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.41.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty poniżej  

zamówienie na:

Dostawa i montaż zestawów tablic interaktywnych w ramach projektu Szkoła jutra

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.40.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Rypin, 21 grudnia 2018 roku ZP.271.40.7.2018 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż zestawów tablic interaktywnych w ramach projektu Szkoła jutra” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez NORDWECO Sp. z o.o. mającą siedzibę w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100,00 punktów) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez Patrycję Pokornicką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Salon Komputerowy PC Market mającą siedzibę w Grudziądzu przy ul. Włodka 3, 86-300 Grudziądz została uznana za ważną i otrzymała 58,13 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (38,13 punktów – kryterium cena, 8,00 punktów – kryterium termin realizacji, 12,00 punktów – kryterium okres gwarancji). W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.33.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 10 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi a ul. Bielawki uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/329/09 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2009 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.34.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 10 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.39.2018
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Rypin, 20 grudnia 2018 roku ZP.271.39.8.2018 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60 punktów – kryterium cena, 10 punktów – kryterium termin płatność faktur, 30 punktów – aspekt środowiskowy). Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.38.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 19 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin, 23 listopada 2018 roku ZP.271.A.38.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.38.2018 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Agnieszkę Chudy prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ARCH-POINT Biuro Architektoniczne Agnieszka Chudy, mającą siedzibę w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 5/4, 77-300 Człuchów. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 29 900,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100). Oferta Nr 1 złożona przez Radosława Żubryckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ATELIER Architektury Radosław Żubrycki, mającą siedzibę w Zgorzelcu przy ul. św. Jana 9A, 59-900 Zgorzelec została uznana za ważną i otrzymała 81,03 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Wojciecha Gawinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Gawinowski VOSTOK DESIGN, mającą siedzibę w Krakowie przy ul. Władysława Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków została uznana za ważną i otrzymała 71,19 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez Studium Sp. z o.o. Sp.k. mającą siedzibę w Warszawie przy ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 20,43 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 złożona przez Paulinę Cieślik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma wielobranżowa ZOEN Architektura Krajobrazu Paulina Cieślik, mającą siedzibę w Kopcu przy ul. Parkowej 2, 42-125 Kamyk została uznana za ważną i otrzymała 41,91 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.A.33.2018
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 października 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.35.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 października 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty poniżej 

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA RYPIN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY GMINY MIASTA RYPIN

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.38.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 października 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin, 7 listopada 2018 roku ZP.271.38.8.2018 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, mająca siedzibę w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (65,89 punktów) na podstawie kryterium oceny ofert (10 punktów – kryterium cena, 17,40 punktów – kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 38,49 punktów – kryterium wysokości świadczeń). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wyposażenia stanowiska e-learningu w ramach projektu Szkoła jutra

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.36.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 października 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostawa i montaż zestawów tablic interaktywnych w ramach projektu Szkoła jutra

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.37.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 października 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty poniżej 

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2018”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.36.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 września 2018  12:00
wynik postępowania: Rypin, 8 października 2018 roku ZP.271.A.36.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2018” Numer postępowania ZP.271.A.36.2018 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2018” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez Bolesława Łakomskiego prowadzącego Gospodarstwo Ogrodniczo- Szkółkarskie, mające siedzibę w Sompolnie przy ul. Krycha 10, 62-210 Sompolno. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 7 894,80 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Wykonanie nawierzchni piaskowej pod elementy placu zabaw w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.31.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 września 2018  11:00
wynik postępowania: Rypin, 2 października 2018 r. ZP.271.A.31.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni piaskowej pod elementy placu zabaw w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.31.2018 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Wykonanie nawierzchni piaskowej pod elementy placu zabaw w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Tadeusza Piotrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Usługowa „KORAL” Tadeusz Piotrowski mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 12, 87-500 Rypin. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 5 119,32 zł (słownie: pięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych 32/100). Oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Spółka z o.o., mającą siedzibę w Rypinie przy ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 70,46 punktów. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Norwida

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.31.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 września 2018  11:00
wynik postępowania: Rypin, 2 października 2018 roku ZP.271.31.7.2018 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z póżn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Norwida” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Spółka z o.o., mającą siedzibę w Rypinie przy ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.35.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 17 września 2018  12:00
wynik postępowania: Rypin, 19 września 2018 r. ZP.271.A.35.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.35.2018 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. mająca siedzibę w Łodzi, przy ul. Granicznej 46, 93-428 Łódź. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 20 039,85 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 85/100). Oferta Nr 1 złożona przez GRUPA INVEST Sp. z o.o., mającą siedzibę w Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 79,39 punktów. Oferta Nr 2 złożona przez Nowa Szkoła Sp. z o.o. mająca siedzibę w Łodzi, przy ul. P. O. W. 25, 90-248 Łódź została odrzucona z uwagi, iż dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania wymagań Zapytania ofertowego. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Rozbudowa ul. Dłutka - miejsca postojowe

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 września 2018  11:00
wynik postępowania: Rypin, 28 września 2018 roku ZP.271.21.6.2018 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z póżn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Dłutka – miejsca postojowe” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Michał Podralski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, mającą siedzibę w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.29.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 5 września 2018  12:00
wynik postępowania: Rypin, 7 września 2018 r. ZP.271.A.29.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.29.2018 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez „DZRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o., mającą siedzibę w Lipnie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 10 219,30 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 30/100). Oferta Nr 2 złożona przez Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. mająca siedzibę w Łodzi, przy ul. Granicznej 46, 93-428 Łódź została odrzucona z uwagi, iż dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania wymagań Zapytania ofertowego. Oferta Nr 3 złożona przez Annę Kolasińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EDUCOL, mającą siedzibę w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 9, 83-110 Tczew została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 78,61 punktów. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Miasteczko ruchu drogowego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.28.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: Rypin, 12 września 2018 roku ZP.271.28.7.2018 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z póżn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Miasteczko ruchu drogowego” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Michała Podralskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, mającą siedzibę w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 96,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 16,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 2 złożona przez Wojciecha Szwech prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, mającą siedzibę w Maszewie Dużym przy ul. Dębowej 37, 09-400 Płock została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 92,76 punktów (52,76 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia pracowni robotyki w ramach projektu Szkoła Jutra

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.21.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: Rypin, 30 sierpnia 2018 roku ZP.271.A.21.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni robotyki w ramach projektu Szkoła Jutra” Numer postępowania ZP.271.A.21.2018 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni robotyki w ramach projektu Szkoła Jutra” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Łukasza Dworskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM EDUKACYJNE ROBOPROJECT ŁUKASZ DWORSKI, mającą siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 70, 85-027 Bydgoszcz. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 29 990,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Oferta Nr 2 złożona przez Neoobots Sp. z o.o. mająca siedzibę w Dąbrowie, przy ul. Agrestowej 14, 62-070 Dąbrowa została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 87,18 punktów. Oferta Nr 3 złożona przez Mateusza Delonga prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. MatDel, mającą siedzibę w Łodzi przy ul. Wileńskiej 46 m. 16, 94-011 Łódź została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 46,00 punktów. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa komputera przenośnego i sprzętu multimedialnego w ramach projektu Przedszkole Jutra - II etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.24.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Rypin, 28 sierpnia 2018 r. ZP.271.A.24.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa komputera przenośnego i sprzętu multimedialnego w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” Numer postępowania ZP.271.A.24.2018 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dostawa komputera przenośnego i sprzętu multimedialnego w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez COPYBOX Sp. z o.o. mającą siedzibę w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 19 889,10 zł brutto. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze przetargi »