Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.24.2017
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Rypin, 20 grudnia 2017 roku ZP.271.24.4.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60 punktów – kryterium cena, 10 punktów – kryterium termin płatność faktur, 30 punktów – aspekt środowiskowy). Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.20.2017
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 4 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 5 grudnia 2017 r. ZP.271.A.20.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego” Numer postępowania ZP.271.A.20.2017 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana Oferta Nr 2 złożona przez Piotra Redeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki, mającą siedzibę w Skępem przy ul. Sierpeckiej 50, 87-630 Skępe. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 11 757,59 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 59/100). Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Lisiny

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 23 listopada 2017 roku ZP.271.21.8.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Lisiny” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Avetisyan Karen prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem, przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 96,67 punktów (60,00 punktów – kryterium cena ofertowa brutto; 20,00 punktów – kryterium termin realizacji; 16,67 punktów – kryterium okres gwarancji). Nr 1 złożona przez Michała Podralskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski z siedzibą w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 91,34 punktów (54,34 punkty – kryterium cena ofertowa brutto; 17,00 punktów – kryterium termin realizacji; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 6 listopada 2017 r. ZP.271.17.7.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Avetisyan Karen prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem, przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena ofertowa brutto; 20 punktów – kryterium termin realizacji; 20 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 26 października 2017 roku ZP.271.22.7.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Avetisyan Karen prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem, przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 2 złożona przez Zakład Budowlany „MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ww. Ustawy. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Instalacja lamp na obiekcie MOSiR

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 3 listopada 2017 roku ZP.271.19.9.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Instalacja lamp na obiekcie MOSiR” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez ELECTROJAC Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka, Starzykowo 11/1, 14-241 Ząbrowo. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena ofertowa brutto; 20,00 punktów – kryterium termin realizacji; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca ELECTROJAC Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka, Starzykowo 11/1, 14-241 Ząbrowo, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. Oferta Nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Prod.-Handl.-Usługowe „EL-WODKAN” Grażyna Łacheta, ul. Miła 1, 87-605 Tłuchowo została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 92,69 punkty (59,36 punktów – kryterium cena ofertowa brutto; 13,33 punktów – kryterium termin realizacji; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 października 2017  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.19.2017
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 2 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 3 października 2017 r. ZP.271.A.19.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw” Numer postępowania ZP.271.A.19.2017 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez Ewę Korzeb prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U JORDAN Ewa Korzeb, mającą siedzibę w Małkini Górnej przy ul. Brokowskiej 196, 07-320 Małkinia Górna. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa parkingu przy ul. Nowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 września 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 12 października 2017 r. ZP.271.18.8.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Nowej” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Michała Podralskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski z siedzibą w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 2 złożona przez Avetisyan Karen prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem, przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 84,26 punkty (47,59 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 16,67 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2017”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.18.2017
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 19 września 2017  12:00
wynik postępowania: Rypin, 20.09.2017 r. ZP.271.A.18.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2017” Numer postępowania ZP.271.A.18.2017 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2017” w oznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez Jacka Jurgielewicza prowadzącego Gospodarstwo Szkółkarskie mające siedzibę w Braniewie przy ul. Elbląskiej 40, 14-500 Braniewo. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 11 901,60 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 60/100). Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Budowa chodnika ul. Ogrodowa

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: Rypin, 12 września 2017 r. ZP.271.14.6.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ul. Ogrodowa” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Avetisyan Karen prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem, przy ul. Starowiejskiej 87, 87 – 603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2017
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: Poniżej Ogłoszenie o wyborze oferty - Część I i Część II 

zamówienie na:

Budowa parkingu przy ul. 1-go Maja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 30.08.2017 roku ZP.271.12.8.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. 1-go Maja” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Avetisyan Karen prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyn Karen, mającą siedzibę we Wielgiem, przy ul. Starowiejskiej 87, 87 – 603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 97,14 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 17,14 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „R-BUD” Spółka z o.o., ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 1A, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 86,15 punktów (46,15 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Budowlany „MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87 – 617 Bobrowniki została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 84,93 punkty (52,86 punkty – kryterium cena; 17,78 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 14,29 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant – bieżnia okrężna 400 m, treningowy

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 30.08.2017 roku ZP.271.15.17.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant – bieżnia okrężna 400 m, treningowy” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Ilonę Stańczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, mającą siedzibę w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Podlesie 17, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 99,73 punkty (60,00 punktów – kryterium cena; 19,73 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez GARDENIA SPORT Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02 – 699 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 94,22 punkty (57,78 punktów – kryterium cena; 16,44 punkty – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 3 złożona przez Grzegorza Leszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, mającą siedzibę w Bytomiu, przy ul. Hutniczej 4, 41 – 923 Bytom została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 87,21 punktów (49,59 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 17,62 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej w zakresie dotyczącym ulic Bukowej i Zielonej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 16.08.2017 roku ZP.271.13.8.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej” w zakresie dotyczącym ulic Bukowej i Zielonej w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Michała Podralskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski z siedzibą w Krojczynie 64A, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c., mającą siedzibę w Sierpcu, przy ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09 – 200 Sierpc została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 84,47 punktów (44,47 punkty – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 3 złożona przez Karen Avetisyan prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem, przy ul. Starowiejskiej 87, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 81,81 punktów (45,14 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 16,67 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Wymiana podłogi z deszczułek drewnianych w małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.16.2017
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 lipca 2017  12:00
wynik postępowania: Rypin, 28.07.2017 r. ZP.271.A.16.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wymiana podłogi z deszczułek drewnianych w małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.16.2017 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wymiana podłogi z deszczułek drewnianych w małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. Oferta została złożona przez Gabriela Jamróz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gabriel Jamróz Zakład Obróbki i Handlu Drewnem, mającą siedzibę w Dzikowcu, przy ul. Kolbuszowskiej 27, 36 – 122 Dzikowiec. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 40 228,38 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 38/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.17.2017
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 lipca 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 25.07.2017 r. ZP.271.A.17.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.A.17.2017 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęło siedem ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 – 300 Kutno. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia obejmującą przygotowanie odpadów do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest wartość brutto w wysokości 244,08 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery złote 08/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa i przebudowa ul. Łącznej i ul. Zacisze – I etap (ul. Łączna)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 12.07.2017 roku ZP.271.8.7.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa ul. Łączneji ul. Zacisze – I etap (ul. Łączna)” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Karen Avetisyan prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyn Karen, mającą siedzibę we Wielgiem, przy ul. Starowiejskiej 87, 87 – 603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20 punktów – kryterium okres gwarancji). Nr 1 złożona przez Michała Podralskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski z siedzibą w Krojczynie 64A, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą. została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 91,83 punktów (54,69 punkty – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 17,14 punktów – kryterium okres gwarancji). Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego – Dłutka)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 24.07.2017 r. ZP.271.11.9.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego – Dłutka)” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, przy ul. Długiej 27, 87 – 300 Brodnica. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Pogodnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2017
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Rypin, 10.07.2017 roku ZP.271.9.6.2017 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Pogodnej” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Michał Podralski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski z siedzibą w Krojczynie 64A, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20 punktów –kryterium – okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »