Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 46) starsze przetargi »zamówienie na:

USŁUGA KONSERWACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIASTA RYPIN

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP. 271.21.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2016
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 grudnia 2016  12:00
wynik postępowania: Rypin, 22 grudnia 2016 roku ZP.271.20.7.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87 – 500 Rypin i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60 punktów – kryterium cena, 10 punktów – kryterium termin płatność faktur, 30 punktów – aspekt środowiskowy). Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Lisiny

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.36.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 21 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: Rypin, 29.11.2016 r. ZP.271.A.36.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Lisiny” Numer postępowania ZP.271.A.36.2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Lisiny" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 38 068,50 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.37.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: Rypin, 16.11.2016 r. ZP.271.A.37.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.37.2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” wpłynęła jedna oferta. Oferta złożona przez TRANS – KOL PALIWA sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62 – 600 Koło, Baza Paliw – Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39, 88 – 230 Piotrków Kuj. spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 4 770,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100). Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją drzewostanu na obszarze parku położonego przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.35.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 14 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: Rypin, 17.11.2016 r. ZP.271.A.35.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją drzewostanu na obszarze parku położonego przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.35.2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją drzewostanu na obszarze parku położonego przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez Jerzego Rachwald zam. Kijany Kościelne 27A, 21 – 077 Spiczyn. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy). Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją drzewostanu na obszarze parku położonego przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.34.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 października 2016  12:00
wynik postępowania: Rypin, 28.10.2016 r. ZP.271.A.34.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją drzewostanu na obszarze parku położonego przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.34.2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją drzewostanu na obszarze parku położonego przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęło osiem ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez Swietłanę Jankowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska, ul. Tarpanowa 32/4, 70 – 796 Szczecin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 15 621,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2016
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 października 2016  12:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty - Część I i Część II poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa chodników ul. 11 Listopada na odcinku Zielona - Piłsudskiego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.32.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2016  12:00
wynik postępowania: Rypin, 27.09.2016 r. ZP.271.A.32.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników ul. 11 Listopada na odcinku Zielona - Piłsudskiego” Numer postępowania ZP.271.A.32.2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników ul. 11 Listopada na odcinku Zielona - Piłsudskiego" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, Krojczyn 64A, 87 – 610 Dobrzyń n. Wisłą. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 109 510,53 zł brutto. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2016”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.31.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 15 września 2016  11:00
wynik postępowania: Rypin, 16.09.2016 r. ZP.271.A.31.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2016” Numer postępowania ZP.271.A.31.2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2016” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez Bolesława ŁAKOMSKIEGO prowadzącego Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie, ul. Krycha 10, 62 – 210 Sompolno. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 7 656,80 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 80/100 groszy). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Rypiński Active Park

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.30.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Rypin, 16.09.2016 r. ZP.271.A.30.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Rypiński Active Park” Numer postępowania ZP.271.A.30.2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Rypiński Active Park” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez Ewelinę Piotrowską i Łukasza Piotrowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą MAJA s.c., ul. Świętokrzyska 30/63, 00 – 116 Warszawa. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 69 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Podmiejskiej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Rypin, 23.08.2016 r. ZP.271.17.4.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Podmiejskiej” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87 – 300 Brodnica. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100,00 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (95,00 punktów – kryterium cena; 5,00 punktów – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 2 złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała 69,92 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (64,92 punkty – kryterium cena; 5,00 punktów – kryterium termin realizacji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 sierpnia 2016  12:00
wynik postępowania: Rypin, 24.08.2016 r. ZP.271.16.4.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez PRODUKCJA USŁUGI HANDEL „DAR – POL” Dariusz Rapciewicz, Tupadły 6, 87 – 603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100,00 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (95,00 punktów – kryterium cena; 5,00 punktów – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 1 złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała 85,48 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (80,48 punktów – kryterium cena; 5,00 punktów – kryterium termin realizacji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Rypin, 08.09.2016 rok ZP.271.13.16.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” w poszczególnych częściach zostały wybrane oferty wskazane poniżej. CZĘŚĆ 1 W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę Nr 1 złożyła COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02 – 342 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (78,97 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (10 pkt – kryterium cena; 20,40 pkt – klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne; 48,57 pkt – wysokość świadczeń). CZĘŚĆ 2 W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę Nr 1 złożyła TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00 – 805 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (39,70 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (10 pkt – kryterium cena; 15,20 pkt – klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne; 14,50 pkt – wysokość świadczeń). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: Rypin, 10.08.2016 r. ZP.271.14.5.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r.” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów – 98,61 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (95,00 punktów – kryterium cena; 3,61 punkta – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 91,93 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (86,93 punktów – kryterium cena; 5,00 punktów – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 2 złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków została uznana za ważną i otrzymała 96,61 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (92,66 punktów – kryterium cena; 3,95 punkta – kryterium termin realizacji). Z up. Burmistrza Monika Kalinowska Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej  

zamówienie na:

Poszerzenie cmentarza komunalnego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: Rypin, 11.08.2016 r. ZP.271.15.7.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Poszerzenie cmentarza komunalnego” w oznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 6 złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87 – 603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 6 otrzymała najwyższą ilość punktów – 99,44 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (95,00 punktów – kryterium cena; 4,44 punkty – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 1 złożona przez Konsorcjum Firm: Fiszer Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 60A, 87 – 300 Brodnica – Lider, Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny FISZER, inż. Zdzisław Fiszer, ul. Sikorskiego 60 A, 87 – 300 Brodnica – Partner została uznana za ważną i otrzymała 82,60 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (77,60 punktów – kryterium cena; 5,00 punktów – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 2 złożona przez „ZIELONY OGRÓD” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 4, 09 – 472 Słupno została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca w uzupełnieniu złożył dokumenty w formie niezgodnej dla uzupełnienia dokumentów, które nadal nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta Nr 3 złożona przez „KOM – BUD” Przedsiębiorstwo Budowlane, Spółka z o.o. ul. Gajdy 2, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 67,18 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (62,74 punkty – kryterium cena; 4,44 punkty – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „MURABET”, ul. Sokołowska 38, 87 – 400 Golub – Dobrzyń została uznana za ważną i otrzymała 95,01 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (90,57 punktów – kryterium cena; 4,44 punkty – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 5 złożona przez Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09 – 200 Sierpc została uznana za ważną i otrzymała 79,97 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (75,53 punktów – kryterium cena; 4,44 punkty – kryterium termin realizacji). Z up. Burmistrza Monika Kalinowska Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej  

zamówienie na:

Dostawa i montaż fontanny na placu Nowy Rynek

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.25.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: Rypin, 12.07.2016 r. ZP.271.A.25.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż fontanny na placu Nowy Rynek” Numer postępowania ZP.271.A.25.2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dostawa i montaż fontanny na placu Nowy Rynek” w oznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez HP Stone – Henryk Papis, Rybnica Leśna 57, 58 – 350 Mieroszów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 39 360,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: Rypin, 27.06.2016 r. ZP.271.12.6.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez P.H.U. GRA – MAR Joanna Malinowska, ul. Brzozowa 9, 87 – 400 Golub – Dobrzyń. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100,00 pkt na podstawie kryterium oceny ofert (95 punktów – kryterium cena; 5 punktów – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 2 złożona przez INSTALMONT PB Sp. z o.o., Sp. k., Plac Poniatowskiego 5, 86 – 120 Pruszcz Pom została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca w uzupełnieniu złożył dokumenty, które nadal nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „R – BUD” Spółka z o.o., ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 1A, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 93,30 punkty na podstawie kryterium oceny ofert (89,06 punktów – kryterium cena; 4,24 punkty – kryterium termin realizacji). Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.26.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: Rypin, 30.06.2016 r. ZP.271.A.26.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw” Numer postępowania ZP.271.A.26.2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88 – 170 Pakość. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 94 427,10 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 10/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NAD MORZEM BAŁTYCKIM

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.19.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 8 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: Rypin, 13.06.2016 r. ZP.271.A.19.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży nad Morzem Bałtyckim” Numer postępowania ZP.271.A.19.2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NAD MORZEM BAŁTYCKIM” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez „Elzam” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Spółka Cywilna, ul. Armii Ludowej 20, 59 – 220 Legnica. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 26 760,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100). Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Dostawa urn wyborczych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.24.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 3 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: Rypin, 08.06.2016 r. ZP.271.A.24.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa urn wyborczych” Numer postępowania ZP.271.A.24.2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Dostawa urn wyborczych” w oznaczonym terminie wpłynęło jedenaście ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez KONCEPT Elżbieta Hajder, Wólka Sokołowska 237, 36 – 050 Sokołów Młp. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 11 682,55 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 55/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 46) starsze przetargi »