Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 52) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.39.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 grudnia 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 18.12.2015 r. ZP.271.A.39.2015 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.39.2015 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” wpłynęła jedna oferta. Oferta złożona przez TRANS – KOL PALIWA sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62 – 600 Koło, Baza Paliw – Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39, 88 – 230 Piotrków Kuj. spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 4 700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100). Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2015
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 grudnia 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 31.12.2015 r. ZP.271.18.10.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej” w oznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 5 złożona przez „ELECTROJAC” Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka, Starzykowo 11/1, 14 – 241 Ząbrowo. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 5 otrzymała najwyższą ilość punktów 98,41 pkt na podstawie kryterium oceny ofert (93,41 pkt – kryterium cena, 5,00 pkt – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 1 złożona przez NEXUS Sp. z o.o., ul. Toruńska 20, 80 – 747 Gdańsk została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, jak również nie wykazał braku okoliczności wykluczenia z postępowania dotyczącego niezalegania z opłacaniem podatków. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodnie z zapisami SIWZ i pisma wzywającego do uzupełnienia dokumentów uzupełnienie dokumentów należało przekazać do Zamawiającego w formie pisemnej tzn. osobiście, za pomocą Poczty Polskiej, Kuriera itp. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 2 złożona przez USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Eugeniusz STATUCKI, Dalewo 94, 63 – 100 Śrem została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca przedstawił dokumenty, które nie potwierdzają spełniania ww. warunku. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 3 złożona przez ZAKŁAD BUDOWLANY „MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87 – 617 Bobrowniki została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca przedstawił dokumenty, które nie potwierdzają spełniania ww. warunku. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 4 złożona przez „ELTOP” Sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski, ul. Chrzanowskiego 19, 87 – 100 Toruń uznana za ważną i otrzymała 97,07 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (95,00 pkt – kryterium cena, 2,07 pkt – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ENERGO – INSTAL” Krzysztof Krajewski, ul. Łódzka 5, 99 – 300 Kutno została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2015
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 listopada 2015  12:00
wynik postępowania: Rypin, 18.11.2015 r. ZP.271.17.4.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt na podstawie kryterium oceny ofert (98 punktów – kryterium cena, 2 punkty – kryterium termin płatności faktur). Oferta Nr 1 złożona przez Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 97,54 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (95,54 punkty – kryterium cena, 2 punkty – kryterium termin płatności faktur). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2015
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 listopada 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 05.11.2015 rok ZP.271.14.4.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87 – 500 Rypin i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (99 punktów – kryterium cena, 1 punkt – kryterium termin płatność faktur). Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Utwardzenie części działki - droga wewnętrzna przy ul. Łącznej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.38.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 października 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 22.10.2015 r. ZP.271.A.38.2015 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Utwardzenie części działki – droga wewnętrzna przy ul. Łącznej”. Numer postępowania ZP.271.A.38.2015. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Utwardzenie części działki – droga wewnętrzna przy ul. Łącznej" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło Budownictwo Ogólne – Usługi Krzysztof Gółkowski, ul. Graniczna 9, 87 – 300 Brodnica. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 13 803,06 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2015
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 września 2015  12:00
wynik postępowania: Rypin, 03.11.2015 r. ZP.271.12.20.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.” – Część I w oznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 4 złożona przez NOVUM S.A., ul. Racławicka 146, 02 – 117 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 4 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt na podstawie kryterium oceny ofert (98 punktów – kryterium cena, 2 punkty – kryterium termin płatności faktur). Oferta Nr 1 złożona przez PGE OBRÓT S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 95, 04 – 470 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 95,75 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (93,75 punkty – kryterium cena, 2 punkty – kryterium termin płatności faktur). Oferta Nr 2 złożona przez Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 97,65 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (95,65 punkty – kryterium cena, 2 punkty – kryterium termin płatności faktur). Oferta Nr 3 złożona przez TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30 – 417 Kraków została uznana za ważną i otrzymała 94,55 punkty na podstawie kryterium oceny ofert (92,55 punkty – kryterium cena, 2 punkty – kryterium termin płatności faktur). Oferta Nr 5 złożona przez ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań została uznana za ważną i otrzymała 94,67 punkty na podstawie kryterium oceny ofert (92,67 punkty – kryterium cena, 2 punkty – kryterium termin płatności faktur). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zacisze

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.37.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 28 września 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 28.09.2015 r. ZP.271.A.37.2015 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zacisze” Numer postępowania ZP.271.A.37.2015. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zacisze” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09 – 200 Sierpc. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 9 964,27 zł brutto. Z up. Burmistrz mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami Nowe Osiedle 24, 25 i 28

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2015
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 września 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 6.10.2015 r. ZP.271.16.6.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami Nowe Osiedle 24, 25 i 28” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87 – 603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów 99,76 pkt na podstawie kryterium oceny ofert (95 pkt – kryterium cena, 4,76 pkt – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 1 złożona przez KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno – Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, ul. Dobra 6, 06 – 500 Mława została uznana za ważną i otrzymała 97,84 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (93,08 pkt – kryterium cena, 4,76 pkt – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 2 złożona przez Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C., ul. Konstytucji 3 Maja 33 została uznana za ważną i otrzymała 98,47 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (93,47 pkt – kryterium cena, 5,00 pkt – kryterium termin realizacji). Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników drogowych, obrzeży betonowych, betonu i cementu

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.36.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 września 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 25.09.2015 r. ZP.271.A.36.2015 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników drogowych, obrzeży betonowych, betonu i cementu” Numer postępowania ZP.271.A.36.2015 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników drogowych, obrzeży betonowych, betonu i cementu” w poszczególnych częściach zostały wybrane oferty wskazane poniżej. CZĘŚĆ 1 Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „NIKE” spółka z o.o., ul. Garnizonowa 7a, 14 – 100 Ostróda. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 9 919,95 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 95/100). CZĘŚĆ 2 Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Zakład Handlowo – Usługowo – Produkcyjny „MATBED” Spółka Jawna Żukowska i Tyburski, ul. Mławska 51, 87 – 500 Rypin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 4 413,98 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzynaście złotych 98/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa chodników i zjazdów w ul. 11 Listopada i ul. Willowej w ramach zadania Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2015
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 września 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 1.10.2015 r. ZP.271.15.10.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników i zjazdów na posesje w ul. 11 Listopada i ul. Willowej w ramach zadania Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej” w oznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „PROBUD” S.C., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09 – 200 Sierpc. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów 100,00 pkt na podstawie kryterium oceny ofert (95 pkt – kryterium cena, 5,00 pkt – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 1 złożona przez KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno – Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, ul. Dobra 6, 06 – 500 Mława została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodnie z zapisami SIWZ i pisma wzywającego do uzupełnienia dokumentów uzupełnienie dokumentów należało przekazać do Zamawiającego w formie pisemnej tzn. osobiście, za pomocą Poczty Polskiej, Kuriera itp. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 2 złożona przez DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, Krojczyn 64A, 87 – 610 Dobrzyń n. Wisłą została uznana za ważną i otrzymała 53,44 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (48,86 pkt – kryterium cena, 4,58 pkt – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 4 złożona przez Budownictwo Ogólne-Usługi Krzysztof Gółkowski, ul. Graniczna 9, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 93,55 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (88,97 pkt – kryterium cena, 4,58 pkt – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 5 złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała 86,35 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (81,77 pkt – kryterium cena, 4,58 pkt – kryterium termin realizacji). Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2015”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.35.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 3 września 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 07.09.2015 r. ZP.271.A.35.2015 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2015” Numer postępowania ZP.271.A.35.2015 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2015” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Szkółka Drzew i Krzewów Marek Gurgul, ul. Cechowa 127A, 30 – 685 Kraków. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia wartość brutto w wysokości 8 772,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2015
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 1.09.2015 r. ZP.271.13.6.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów 100,00 pkt na podstawie kryterium oceny ofert (95 pkt – kryterium cena, 5,00 pkt – kryterium termin realizacji). Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia w Parku Miejskim

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2015
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 sierpnia 2015  12:00
wynik postępowania: Rypin, 25.08.2015 r. ZP.271.11.20.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w Parku Miejskim” w oznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 6 złożona przez PPHU INSTALPIOTR Piotr Pruszyński, ul. Kolejowa 8/36, 62 – 600 Koło. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 6 otrzymała najwyższą ilość punktów 98,04 pkt na podstawie kryterium oceny ofert (95 pkt – kryterium cena, 3,04 pkt – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 1 złożona przez INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE inż. Julian Strzelecki, ul. Rzeszowska 3, 85 – 373 Bydgoszcz została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca przedstawił dokumenty, które nie potwierdzają spełniania ww. warunku. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 2 złożona przez FIRMĘ INSTALACYJNO – USŁUGOWĄ Gabrielę Mutkowska, ul. ks. Cz. Lissowskiego 4/11, 87 – 500 Rypin została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 3 złożona przez EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87 – 100 Toruń została uznana za ważną i otrzymała 84,34 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (80,53 pkt – kryterium cena, 3,81 pkt – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 4 złożona przez ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Mateusz Więckiewicz, Podgórz 33, 87 – 300 Brodnica została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i sytuacji ekonomicznej i finansowej, jak również nie wykazał braku okoliczności wykluczenia z postępowania dotyczącego niezalegania z opłacaniem podatków. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 5 złożona przez „ELTOP” Sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski, ul. Chrzanowskiego 19, 87 – 100 Toruń została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca przedstawił dokumenty, które nie potwierdzają spełniania ww. warunku. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 7 złożona przez „ELECTROJAC” Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka Starzykowo 11/1, 14 – 241 Ząbrowo została uznana za ważną i otrzymała 94,21 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (89,21 pkt – kryterium cena, 5,00 pkt – kryterium termin realizacji). Oferta Nr 8 złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE „WEINER”, ul. Graniczna 70, 87 – 300 Brodnica została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca przedstawił dokumenty, które nie potwierdzają spełniania ww. warunku. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Osiedle Sportowe

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2015
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 czerwca 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 22.06.2015 r. ZP.271.10.5.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Osiedle Sportowe” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez HYDRO – Projekt Ariel Siemiński, ul. Miła 1, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów 100,00 pkt (95 pkt – kryterium cena, 5,00 pkt – kryterium termin realizacji) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „PROBUD” S.C., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc została uznana za ważną i otrzymała 95,97 punktów (92,47 pkt – kryterium cena, 3,50 pkt – kryterium termin realizacji) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno została uznana za ważną i otrzymała 97,22 punktów (92,55 pkt – kryterium cena, 4,67 pkt – kryterium termin realizacji) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NAD MORZEM BAŁTYCKIM

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.32.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 10 czerwca 2015  12:00
wynik postępowania: Rypin, 18.06.2015 r. ZP.271.A.32.2015 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży nad Morzem Bałtyckim” Numer postępowania ZP.271.A.32.2015 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NAD MORZEM BAŁTYCKIM” w oznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez Usługi Turystyczne „GALANT” Barbara Wojtaszek ul. Lutyków 7c, 70 – 876 Szczecin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 29 750,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIASTA RYPIN, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2015
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Rypin, 11.06.2015 rok ZP.271.9.10.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Rypin, jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury” w poszczególnych częściach zostały wybrane oferty wskazane poniżej. CZĘŚĆ 1 W oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., ul. Chmielna 85/87, 00 – 805 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów – 98,80 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (85 punktów – kryterium cena, 13,80 punktów – kryterium klauzule dodatkowe). Oferta Nr 1 złożona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00 – 668 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 82,61 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (73,91 punktów – kryterium cena, 8,70 punktów – kryterium klauzule dodatkowe). Oferta Nr 2 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, TUW, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Rejtana 2-4, 87 – 100 Toruń została uznana za ważną i otrzymała 71,60 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (61,55 punktów – kryterium cena, 10,05 punktów – kryterium klauzule dodatkowe). CZĘŚĆ 2 W oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02 – 342 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów – 96,00 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (90 punktów – kryterium cena, 6 punktów – kryterium klauzule dodatkowe). Oferta Nr 1 złożona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00 – 668 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 54,51 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (53,51 punktów – kryterium cena, 1 punkt – kryterium klauzule dodatkowe). Oferta Nr 2 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, TUW, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Rejtana 2-4, 87 – 100 Toruń została uznana za ważną i otrzymała 77,73 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (70,73 punktów – kryterium cena, 7 punktów – kryterium klauzule dodatkowe). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Wykonanie i dostawa okładek i teczek kartonowych ozdobnych oraz toreb papierowych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.31.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 2 czerwca 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 03.06.2015 r. ZP.271.A.31.2015 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa okładek i teczek kartonowych oraz toreb papierowych” Numer postępowania ZP.271.A.31.2015. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Wykonanie i dostawa okładek i teczek kartonowych oraz toreb papierowych” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła REMI-B Spółka Jawna Krzysztof Boiński i Adam Krokowski ul. Strażacka 35, 43 – 382 Bielsko – Biała. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 12 853,50 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa betonowych koszy ulicznych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.30.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 27 maja 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 02.06.2015 r. ZP.271.A.30.2015 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa betonowych koszy ulicznych” Numer postępowania ZP.271.A.30.2015 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa betonowych koszy ulicznych” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez „KĘSBET” WYROBY BETONOWE Stanisław Kęsek, ul. Wolności 28 a, 48 – 231 Lubrza. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 10 885,50 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 50/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – III edycja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2015
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 maja 2015  09:00
wynik postępowania: Rypin, 28.05.2015 rok ZP.271.8.5.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – III edycja” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100,00 punktów (95 punktów – kryterium cena; 5 punktów – kryterium dodatkowa liczba godzin usługi). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych na teren Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.26.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 14 maja 2015  11:00
wynik postępowania: Rypin, 15.05.2015 r. ZP.271.A.26.2015 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na teren Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.26.2015 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na teren Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę Handlowo – Produkcyjno – Usługową Piotr Rakoczy, ul. Żeromskiego 7 b, 87 – 500 Rypin, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 3 788,90 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 90/100). Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 52) starsze przetargi »