Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprwnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.50.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 30 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 15 stycznia 2015 roku ZP.271.A.50.2014.2015 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie”. Numer postępowania ZP.271.A.50.2014. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Torital Sp. z o.o., ul. Poznańska 152, 87 – 100 Toruń. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 115 620,00 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.46.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 12 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 12.11.2014 r. ZP.271.A.46.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.46.2014 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” wpłynęła jedna oferta. Oferta złożona przez TRANS – KOL PALIWA sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62 – 600 Koło, Baza Paliw – Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39, 88 – 230 Piotrków Kuj. spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 4 485,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Rypińskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2014
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 14.11.2014 r. ZP.271.19.13.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Rypińskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015” w poszczególnych częściach zostały wybrane oferty wskazane poniżej. Część 1 W oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00 – 681 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez „CORRENTE” Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki została uznana za ważną i otrzymała 99,12 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez ENEA S.A., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań została uznana za ważną i otrzymała 95,18 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez Energa OBRÓT SA, Al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 95,97 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Część 2 W oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez ENEA S.A., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez „CORRENTE” Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki została uznana za ważną i otrzymała 91,25 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00 – 681 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 95,25 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez Energa OBRÓT SA, Al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 98,37 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Dostawa kostki brukowej na utwardzenie terenu przy ul. Lissowskiego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.45.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 5.11.2014 r. ZP.271.A.45.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa kostki brukowej na utwardzenie terenu przy ul. Lissowskiego”. Numer postępowania ZP.271.A.45.2014. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa kostki brukowej na utwardzenie terenu przy ul. Lissowskiego" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa Piotr Rakoczy, ul. Żeromskiego 7b, 87 – 500 Rypin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 11 857,20 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługi przewozu uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.44.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 30 października 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 03.11.2014 r. ZP.271.A.44.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozu uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja” Numer postępowania ZP.271.A.44.2014 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługi przewozu uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja” wpłynęła jedna oferta. Oferta złożona przez Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A., ul. Wieniecka 39, 87 – 800 Włocławek spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 3 213,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście trzynaście złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania ul. Spokojnej z ul. Zacisze w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej i Utwardzenie terenu działki nr 972/15 (Lissowskiego)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.43.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 10 października 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 13.10.2014 r. ZP.271.A.43.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Spokojnej z ul. Zacisze w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej i Utwardzenie terenu działki nr 972/15 (Lissowskiego)” Numer postępowania ZP.271.A.43.2014 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Spokojnej z ul. Zacisze w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej i Utwardzenie terenu działki nr 972/15 (Lissowskiego)" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył HYDRO – Projekt Ariel Siemiński, ul. Miła 1, 87 – 500 Rypin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 18 698,12 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia i Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.41.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 9 października 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 9.10.2014 r. ZP.271.A.41.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia i Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia”. Numer postępowania ZP.271.A.41.2014. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia i Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył HYDRO – Projekt Ariel Siemiński, ul. Miła 1, 87 – 500 Rypin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 29 258,90 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ul. Brzozowa i Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części ul. Sommera

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2014
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 października 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 13.10.2014 r. ZP.271.18.12.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Brzozowa i Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części ul. Sommera” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Zakład Instalacji Elektrycznej Mateusz Więckiewicz, Podgórz 33, 87 – 300 Brodnica. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez PHU ALTECH Adam Wyszyński, Leszczydół Stary 99a, 07 – 202 Wyszków została uznana za ważną i otrzymała 56,57 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez P.P.U.H. ELTOM Piotr Osowski, ul. Zakątek 35, 87 – 100 Toruń została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia dróg lub ulic o długości linii kablowej minimum 200 mb w ramach jednej roboty. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył uzupełnienia w nieprawidłowej formie (uzupełniono dokumenty w formie elektronicznej). Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa przewozu uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja w dniu 27 września 2014 roku

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.40.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2014  10:00
wynik postępowania: Rypin, 23.09.2014 r. ZP.271.A.40.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa przewozu uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja w dniu 27 września 2014 roku” Numer postępowania ZP.271.A.40.2014 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa przewozu uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja w dniu 27 września 2014 roku” wpłynęła jedna oferta. Oferta złożona przez Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A., ul. Wieniecka 39, 87 – 800 Włocławek, Oddział w Lipnie, ul. 22 Stycznia 2, 87 – 600 Lipno spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 378,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Nowy Rynek

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.39.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 19 września 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 24.09.2014 r. ZP.271.A.39.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Nowy Rynek”. Numer postępowania ZP.271.A.39.2014. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Nowy Rynek" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Firma Budowlano – Wykończeniowa „RENOMA” Dariusz Rutkowski, ul. Mławska 46G, 87 – 500 Rypin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 38 183,45 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Spokojnej

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2014
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 września 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 24.09.2014 r. ZP.271.12.13.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” w oznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 10 złożona przez HANDEL i USŁUGI BUDOWLANE „ER – BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87 – 603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 10 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno została uznana za ważną i otrzymała 80,61 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez EURO – SYSTEM Rosochowicz Łukasz, ul. Mickiewicza 100, 87 – 100 Toruń została uznana za ważną i otrzymała 66,65 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez TRANSPOL KOPALNIA KRUSZYWA Zenon Poliński, Łojewo 70, 88 – 101 Inowrocław została uznana za ważną i otrzymała 69,49 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 65,74 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 złożona przez PLONIX Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna, ul. Krańcowa 12, 09 – 100 Płońsk została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca również nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie załączył dowodów wskazujących, że zadanie wpisane w Wykazie robót potwierdzające spełnienie warunków zostało wykonane w sposób należyty oraz czy zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 6 złożona przez TRADE COMPANY „DELTA” SP. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86 – 300 Grudziądz została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca również nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie załączył dowodów wskazujących, że zadanie wpisane w Wykazie robót potwierdzające spełnienie warunków zostało prawidłowo ukończone. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 7 złożona przez BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „PROBUD” S.C., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09 – 200 Sierpc została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca również nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie załączył dowodów wskazujących, że zadania wpisane w Wykazie robót potwierdzające spełnienie warunków zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 8 złożona przez Budownictwo Ogólne – Usługi Krzysztof Gółkowski, ul. Graniczna 9, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 94,26 punkty na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 9 złożona przez DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, Krojczyn 64A, 87 – 610 Dobrzyń n. Wisłą została uznana za ważną i otrzymała 74,37 punkty na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 11 złożona przez F.P.H.U. „ARTUR” ul. Włocławska 17, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała 84,17 punkty na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 12 złożona przez Rowiss Sp. z o.o., Moczadła 1B, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 85,06 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni w ramach projektu Szkoła Równych Szans – III edycja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.38.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 11 września 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 24.09.2014 r. ZP.271.A.38.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni w ramach projektu Szkoła Równych Szans – III edycja” Numer postępowania ZP.271.A.38.2014 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni w ramach projektu Szkoła Równych Szans – III edycja” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył ALLTECH Spółka jawna, Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09 – 407 Płock. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia wartość brutto w wysokości 78 973,38 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 38/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulic: Słowackiego, Prusa i Osiedle Sportowe

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2014
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 września 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 18.09.2014 r. ZP.271.14.14.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulic Słowackiego, Prusa i Osiedle Sportowe” w oznaczonym terminie wpłynęło 16 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 13 złożona przez FORMA Pracownię Projektową S.C. W. Formanowska, R. Formanowski, Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64 – 115 Święciechowa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 13 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 – Biuro Inżynierskie „TeeS” Tomasz Smoliński, ul. Okrzei 54 pok. 52, 87 – 800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała 61,33 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 – SIGMA BUDOWNICTWO, Nowe Koziminy 17, 09 – 100 Płońsk została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24b ust. 3 ponieważ Wykonawca nie złożył listy o której mowa w art. 26 ust. 2d. Ponadto do oferty nie zostało załączone stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odrzucenie nastąpiło również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ponieważ oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (została podpisana przez osobę nieupoważnioną). Oferta Nr 3 – BIURO PROJEKTOWE Marcin Zagojski, ul. Josepha Conrada 8 lok. 75, 01 – 922 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 61,69 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 – USŁUGI KONSULTINGOWO – INŻYNIERSKIE mgr inż. Wojciech Rawa, ul. Daleka 5/2, 15 – 037 Białystok została uznana za ważną i otrzymała 41,30 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 – BIURO PROJEKTOWE Renata Krajczewska – Jędrusiak, Nowe Gagowy 5, 87 – 840 Lubień Kujawski została uznana za ważną i otrzymała 38,78 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 6 – Biuro Projektów Drogowych SNBI Szymon Bargański, ul. Redestowa 8c/25, 81 – 577 Gdynia została odrzucona. Odrzucenie oferty nastąpiło na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4. Zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 1 Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień. Oferta Nr 7 – USŁUGI INŻYNIERSKIE Andrzej Roman, Tatary 40, 13 – 100 Nidzica została uznana za ważną i otrzymała 33,93 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 8 – BIURO PROJEKTOWO – INŻYNIERSKIE PIN KONCEPT S.C., ul. Olimpijska 46/4, 80 – 180 Gdańsk została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do oferty nie został załączony dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykluczenie nastąpiło również zgodnie z art. 24 ust. 1 ponieważ Wykonawca nie wykazał braku okoliczności do wykluczenia z postępowania. Do oferty zostało załączone wyłącznie oświadczenie złożone przez jednego z wspólników. Ponadto do oferty nie zostało załączone stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu. Ponadto wykluczenie nastąpiło również na podstawie art. 24b ust. 3 ponieważ Wykonawca nie złożył listy o której mowa w art. 26 ust. 2d. Do oferty została załączona wyłącznie informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej złożona przez jednego z wspólników. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odrzucenie nastąpiło również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ponieważ oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (została podpisana przez jednego ze wspólników bez stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego wspólnika). Oferta Nr 9 – PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z o.o., ul. Górczewska 181, lok. 507B, 01 – 459 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 52,49 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 10 – ZAKŁAD USŁUGOWO – PROJEKTOWY „AS” w Świeciu Hanna Sobiczewska, ul. Polna 6 m. 17, 86 – 100 Świecie n. W. została uznana za ważną i otrzymała 38,93 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 11 – BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH Tomasz Tarnogrodzki, os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62 – 200 Gniezno została uznana za ważną i otrzymała 70,37 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 12 – SAMODZIELNA PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. W. KAŹMIERSKI SZ. ŚNIEŻEK, ul. Gajowa 45,04 – 691 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 24,36 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 14 – MS BIURO PROJEKTOWE Michał Sroka, ul. Borowa 4, 62 – 200 Gniezno została uznana za ważną i otrzymała 73,77 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 15 – L – Concept Leszek Karasiński, ul. Rumiankowa 57b/1, 54 – 512 Wrocław została uznana za ważną i otrzymała 15,49 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 16 – BIURO USŁUG TECHNICZNYCH PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI – Toruński Klub Technika NOT Spółka z o.o., ul. Piernikarska 6, 87 – 100 Toruń została uznana za ważną i otrzymała 42,67 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.37.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 27 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 28.08.2014 r. ZP.271.A.37.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw”. Numer postępowania ZP.271.A.37.2014. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12 – 130 Pasym. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 48 902,25 zł brutto. Burmistrza Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2014”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.33.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 22 sierpnia 2014  14:30
wynik postępowania: Rypin, 28.08.2014 r. ZP.271.A.33.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2014” Numer postępowania ZP.271.A.33.2014 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2014” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe RosPak Elżbieta Kozak, Stary Pożóg 50, 24 – 130 Końskowola. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia wartość brutto w wysokości 5 542,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W SEZONIE JESIENNYM 2014

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.34.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 22 sierpnia 2014  14:30
wynik postępowania: Rypin, 28.08.2014 r. ZP.271.A.34.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W SEZONIE JESIENNYM 2014” Numer postępowania ZP.271.A.34.2014 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W SEZONIE JESIENNYM 2014” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe RosPak Elżbieta Kozak, Stary Pożóg 50, 24 – 130 Końskowola. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia wartość brutto w wysokości 5 126,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2014
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 5.09.2014 r. ZP.271.16.5.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „R - BUD” Spółka z o.o., ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 1A, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez FIRMĘ WIELOBRANŻOWĄ „KRAJAN” Jan Krawulski, ul. Gałczyńskiego 17 A, 87 – 500 Rypin została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca również nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę dotyczącą termomodernizacji budynków publicznych lub mieszkalnych wielorodzinnych, w skład której wchodziło docieplenie ścian metodą lekką mokrą o powierzchni co najmniej 300 m2 docieplenia w ramach jednej roboty (budynku). Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - II etap

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2014
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Rypin, 27.08.2014 r. ZP.271.15.7.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Słonecznej – II etap” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09 – 200 Sierpc. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez UTYL – SERVICE bis Joanna Sochaczewska, ul. Mostowa 14/30, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 79,09 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała 88,91 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez Nasze Mazury Zakład Górniczy „STĘPOWO 1” Roman Sadowski, ul. Młyńska 5C, 87 – 500 Rypin została odrzucona. Odrzucenie oferty nastąpiło zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy występuje omyłka, która nie podlegają poprawie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 tj. w kosztorysie w poz. 16 występuje niezgodność opisu z opisem z przedmiaru – przyjętą inne krawężniki. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Rzeźniczej

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2014
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 12.08.2014 r. ZP.271.11.7.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Rzeźniczej” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Rowiss Sp. z o.o., Moczadła 1B, 87 – 300 Brodnica. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez NASZE MAZURY ZAKŁAD GÓRNICZY „STĘPOWO 1”, Roman Sadowski, ul. Młyńska 5 C, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 91,54 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez HANDEL i USŁUGI BUDOWLANE „ER – BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała 92,38 punkty na podstawie kryterium oceny ofert. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa materiałów biurowych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.32.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 18 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: Rypin, 21.07.2014 r. ZP.271.A.32.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów biurowych”. Numer postępowania ZP.271.A.32.2014 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów biurowych" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył PARTNER PREMIUM Salata Spółka Jawna, ul. Graniczna 46, 09-407 Płock. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 8 447,91 zł brutto. Burmistrza Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze przetargi »